Wednesday, 14 November 2012

သမၼတႏႇင့္စစ္တပ္သည္သီးျခားစီသာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိႏၵိယသတင္းစာ The Hindu ႏႇင့္ ေတြ႕ဆုံခန္း၌ ေျပာၾကား
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကအတိုက္အခံပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အိႏၵိယတင္းစာThe Hindu ႏႇင့္

ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏႇင့္စစ္တပ္သည္သီးျခားစီသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
''အမႇန္ကေတာ့ သမၼတက စစ္တပ္နဲ႔ အေတာ့္ကို သီးျခားပါ။ စစ္တပ္က
စစ္တပ္ပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပါ။ ကြၽန္မ ဆိုခ်င္တာကေတာ့
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ဒီမိုကရက္တစ္က်ဖို႔ အႏိုင္ႏိုင္ ဆိုတာပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္လည္း စစ္တပ္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေနာက္မႇာ
အျပည့္အ၀ ရႇိေနတယ္ဆိုတာကို ကြၽန္မတို႔ မသိမခ်င္း ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့
သမၼတက စစ္တပ္ကို လုံး၀ကိုယ္စားမျပဳတဲ့ အ တြက္ေၾကာင့္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ေနာက္ျပန္မသြားဘူးလို႔ ကြၽန္မတို႔ မေျပာႏိုင္ပါဘူး''ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေနာက္ေၾကာင္းမျပန္ႏိုင္ဘူးဆိုသည္
ကို ယုံၾကည္လက္ခံရန္ မည္သည့္အရာသည္ စမ္းသပ္မႈျဖစ္မလဲဆိုသည့္
ေမးခြန္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ဒီမိုက
ရက္တစ္မက်သည့္ ပုဒ္မမ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ စဥ္းစားရန္ ၎တို႔၏
အသင့္ရႇိမႈသည္ စမ္းသပ္မႈျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မိမိထင္ေၾကာင္း ေျဖၾကား
ခဲ့သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အခန္း
က႑ႏႇင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မည္မွ်အမႇတ္ေပးလိုသလဲဆိုသည့္ ေမးခြန္း
အေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ''သူ႔ကိုေတာ့ အမႇတ္ေပးရမယ္လို႔
ကြၽန္မထင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ္လို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေပၚလာတာကေတာ့
သူတစ္ဦးတည္းေၾကာင့္လို႔ေတာ့ ကြၽန္မ မထင္ပါဘူး''ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
သည္ စစ္တပ္ကို အာဏာအလြန္အကြၽံ ေပးထားေၾကာင္း၊ စစ္တပ္က လိုအပ္
သည္ဟု ၎တို႔ ထင္ပါက အစိုးရထံမႇ အာဏာမ်ားကို သိမ္းယူႏိုင္ေၾကာင္း၊

အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏႇင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ရႇိ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားျခင္းမဟုတ္သည့္ စစ္တပ္
ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏႇင့္ တိုင္းေဒသႀကီး
အစိုးရမ်ားသည္ အမႇန္တကယ္ အာဏာ မရႇိေၾကာင္း၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္သည့္
စနစ္ပဲ ရႇိေသးေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သုိ႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္သည့္စနစ္သည္ ဒီမိုက
ရက္တစ္တန္ဖိုးမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊

ယင္းထက္ ပိုအေရးႀကီးသည္မႇာ လူမ်ဳိးစုသဟဇာတ ျဖစ္မႈကို အားေပး
မည္မဟုတ္ေၾကာင္း အိႏၵိယတင္းစာ The Hindu ႏႇင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း
ခန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္နယ္ႏႇင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရမ်ား ေတာင့္တင္းခိုင္မာေစေရးကိုလည္း
အိႏၵိယအစိုးရအေနျဖင့္ အာ႐ုံစိုက္ေစလိုေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မ်ားျပား
လႇသည့္လူမ်ဳိးစုမ်ားႏႇင့္ ပါ၀င္သည့္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊

ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုအေနျဖင့္ အားလုံး ပိုမိုနီး
ကပ္လာေစေရးကို အာ႐ုံစိုက္ေစလိုေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမႇာပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္မႈသည္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အစားထိုးရန္ မဟုတ္ဆိုသည္ကို လုံး၀
သတိမူရန္ လိုေၾကာင္း၊ ကြၽန္မတို႔ လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ရည္မႇန္းခ်က္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈမွ်သာ မဟုတ္ဘဲ ယင္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေၾကာင္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံခရီးစဥ္မႇ ႏိုင္ငံေရး အရ ေမွ်ာ္မႇန္းထားမႈမႇာ ႏႇစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူ
မ်ားၾကား ပိုမိုရင္းႏႇီးသည့္ ဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္လိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံသို႔
ႏို၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ ညပိုင္းက ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မႇ
ထိုင္းေလေၾကာင္းျဖင့္ ထြက္ခြာသြားၿပီး ႏို၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္း
တြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံမႇတစ္ဆင့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရႇိ
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ပတ္ခန္႔ၾကာျမင့္မည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္
အတြင္း အိႏိၵယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္း၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တို႔ႏႇင့္
ေတြ႕ဆုံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေန႐ူးအထိမ္းအမႇတ္ေဟာေျပာပြဲသို႔
တက္ေရာက္ေဟာေျပာမည္ျဖစ္သည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment