Wednesday, 13 November 2013

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဇာတာ ကိုတြက္ၾကည့္ျခင္း


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ထူးျခား ဆန္းျပားေသာဇာတာကို ေလ့လာၾကည့္ မည္ဆုိပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လဂ္သည္မဟုတ္မခံတတ္ေသာ၊အတုိက္ အခိုက္အလြန္မ်ားေသာ၊ ေလးပစ္ရန္ခ်ိန္ ရြယ္ထားေသာ ပံုပါရွိသည့္ ဓႏုလဂ္ျဖစ္ သည္။ တနလၤာၿဂိဳဟ္သည္ ကန္ရာသီမွာ ရွိေသာေၾကာင့္ လဂ္ဆယ္တန္႔ကိန္းအိမ္ တြင္ ကန္စန္းအျဖစ္ ရပ္တည္သျဖင့္ ကန္ ၾကာေပါက္ေသာ ဇာတာဟုဆုိပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဓႏုလဂ္မွ (၉) တန္႔သခင္ၿဂိဳဟ္တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ႏွင့္ (၁၀) တန္႔သခင္ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္သည္ ပထနီ အိမ္တြင္း ပူးယွဥ္ေနေသာေၾကာင့္အလြန္ အားေကာင္းေသာ ဗုဒၶတိႆရယုဒ္ရရွိ သည္။ 


ပထနီအိမ္ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံျခား ၿဂိဳဟ္အိမ္တြင္ ဤယုဒ္ရရွိသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ရွိျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ခ်စ္ခင္ေလးစား မႈ အထူးခံရေသာ ဇာတာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏုိဘယ္လ္ဆုရွင္ျဖစ္ ႐ံုမွ်မက ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးက ခ်ီးျမႇင့္ ေသာ၊ ႏုိင္ငံတကာ ဆုေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိ ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဇာတာ၏ ထူးျခားခ်က္ကို ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ လွ်င္ အေကာင္းဘက္သို႔ ေရာက္ခ်ိန္နီး တုိင္းအဆိုးမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။ အနီးကပ္ဆံုးေရာက္ရွိေနေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န ၀ါရီလတြင္ မေကာင္းေသာ ၿဂိဳဟ္စီးၿဂိဳဟ္ နင္းမ်ားက်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ၿဂိဳဟ္သြားႏႈန္း မ်ားလည္း ေဖာက္ျပန္ေနသျဖင့္ ကံၾကမၼာ ဆိုးမ်ား၊ အေရးအခင္းမ်ား၊ ေပါက္ကဲြမႈ မ်ားစသည့္မေကာင္းေသာ ကံၾကမၼာတစ္ ခုခု ႐ုတ္တရက္ မထင္မွတ္ဘဲ ၾကံဳေတြ႕ ရတတ္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္ ကံမေကာင္းေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ႐ုတ္တရက္က်န္းမာေရး ထိခိုက္ျခင္း၊ မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈျဖစ္ ျခင္း၊ ျပႆနာႀကီးငယ္အသြယ္သြယ္ၾကံဳ ေတြ႕ရတတ္ျခင္းစသည့္ မေကာင္းေသာ ဆုိးက်ိဳးတစ္ခုခု ၾကံဳေတြ႕ရလိမ့္မည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သို႔ ဓႏုလဂ္ မ်ား၊ ေမထုန္လဂ္၊ ကန္လဂ္ႏွင့္ ကုမ္လဂ္ မ်ားသည္ ရန္ၿဂိဳဟ္မ်ား ပူးယွဥ္ေနပါက ဤအခ်ိန္ ဤအခါတြင္ အႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္တတ္သျဖင့္ သတိထားရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘာ သာေရးၿဂိဳဟ္ျဖစ္ေသာ ၾကာသပေတး ၿဂိဳဟ္သည္ ရန္ၿဂိဳဟ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္တြဲ၍ သြားႏႈန္းေဖာက္ျပန္ေနသျဖင့္ ဘာသာ ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား၊ အေရးအခင္းမ်ား၊ ဘာသာေရးႏွင့္ဆုိင္ ေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ မထင္မွတ္ဘဲ ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။

အေရးႀကီးေသာ ေန႔ရက္မ်ားမွာ (၄)ဂဏန္း (၈)ဂဏန္းေရာက္သည့္ ေန႔ ရက္မ်ားသည္ အထူးအေရးႀကီးသည့္ ေန႔ ရက္မ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ (၂၂)၊ ရက္၊ (၂၆)ရက္၊ (၃၁)ရက္ႏွင့္ ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္၊ (၈)ရက္မ်ားသည္ မေကာင္း ေသာဆုိးက်ဳိးမ်ား သိသိသာသာ ျပင္း ျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္ေပၚေစတတ္သည္။ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္ရွိေသာ္ ႀကိဳတင္သိရွိ ထားျခင္းျဖင့္ စုေပါင္းကာကြယ္ ေျဖရွင္း ႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ၿဂိဳဟ္မ်ားသြားႏႈန္း ေဖာက္ျပန္ပံုကုိ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ သာဓက မ်ား အထင္အရွားရွိခဲ့ဖူးပါသည္။

လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္း ေပၚမွာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေပ သည္။ အထူးသျဖင့္NLDပါတီသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ၾကားကာမတၱၾကားဖူးၾကကုန္ေသာ ျပည္ သူလူထုႀကီး ထဲထဲ၀င္၀င္ သိရွိေစျခင္း အက်ဳိးငွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒရွင္းလင္းပြဲမ်ားႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အသစ္ေရးဆြဲေရးတုိ႔ကုိ ျပည္သူလူထု ဆႏၵေကာက္ယူပြဲမ်ားကုိပါ ၿမိဳ႕နယ္ အသီး သီးေနရာအႏွံ႔အျပား လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ေတာ့မည္ဆုိ လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမုိကေရစီအသြင္ကူး ေျပာင္းလာခဲ့ပံုကုိ တေစ့တေစာင္း ျပန္ ေျပာင္းၾကည့္ဖုိ႔ လုိအပ္လာမည္ဟု ယူဆ မိပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိ ျပင္း ျပင္းထန္ထန္ ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ ဗုိလ္ ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊသည္ ႏုိင္ငံေတာ္က အာဏာကုိ ေသြးတစ္ေပါက္မွမက်ေစဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျပဳလုပ္၍ ေအးခ်မ္း သာယာစြာ လႊဲအပ္ေပးေသာအခါ ႏုိင္ငံ တကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းက ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပးခဲ့ၾက သည္။ ျမန္မာ ဒီမုိကေရစီပံုသဏၭာန္ သည္ ပိတ္ထား ေသာ ခ်ိပ္ကုိျဖဳတ္ၿပီး ဖြင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တံခါးရြက္မ်ား သည္ကား ေစ့ထားဆဲျဖစ္သျဖင့္ လက္ရွိ က်င္လည္ လႈပ္ရွားေနေသာ ျမန္မာ့ဒီမုိ ကေရစီသည္ရင့္က်က္တည္ၿငိမ္ေနေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံႀကီးမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီစံ ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍လည္းေကာင္း၊ တုိင္းတာ၍လည္းေကာင္း ရႏုိင္ေကာင္း ေသာ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ေသးပါ။

အာဏာရွင္စနစ္ အေငြ႕အသက္ မ်ားႏွင့္ မႊမ္းထံုေနေသာ လက္ရွိျမန္မာ ဒီမုိကေရစီသည္ သည္လမ္းကုိ သည္ ပန္းပန္၊ ဒီခရီးကုိ ဒီထီးေဆာင္း၊ သည္ ေကြ႕ကုိ သည္တက္ႏွင့္ ေလွာ္ခတ္ေနရ သည့္အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ႐ုန္း ကန္လႈပ္ရွားေနရေသာ အက်ပ္အတည္း ကာလမ်ဳိးတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာခဲ့ဖူးေသာ ““က်ားေရွ႕ေရာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္၊ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ စိတ္ေကာက္ေနလုိ႔မျဖစ္ဘူး။ အားလံုး ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ ၀ုိင္းတုိက္ႏုိင္မွ၊ လြတ္ လပ္ေရးဆုိတာရမွာျဖစ္တယ္””ဟူေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထံုးကုိ ႏွလံုးမူဖုိ႔အခ်ိန္ ေရာက္ရွိ ေနပါသည္။

ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ အဖာတစ္ရာ၊ အကြဲ တစ္ရာႏွင့္ ေလွာ္ခတ္ေနရေသာ ျပည္ ေထာင္စုေလွႀကီးေပၚတြင္ လုိက္ပါလာ ၾကကုန္ေသာ သမၼတႀကီးႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕ ၀င္မ်ား၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္ မေတာ္သားမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဥက္ၠ႒ႀကီး မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ ႀကီးမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီအသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္ ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ သေဘာကြဲလြဲမႈ မ်ား ဖယ္ရွားၾက၍ အဖာတစ္ရာ အကြဲ တစ္ရာ ျပည္ေထာင္စုေလွႀကီး တိမ္း မသြားေအာင္၊ ေမွာက္မသြားေအာင္၊ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္မသြားေအာင္၊ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ေျဖ ေလွ်ာ့ၾကကာ၊ ဥမကြဲသုိက္မပ်က္၊ စည္း စည္းလံုးလံုး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ပါးပါး ေလွာ္ခတ္သြားၾကမည္ဆုိလွ်င္ ဒီမုိ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား ကိုက္ညီေသာ ဒီမုိကေရစီ ပန္းတုိင္ႀကီးဆီသုိ႔ မလႊဲဧကန္ေရာက္ရွိ ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။

ဆရာတုိး(စမ္းေခ်ာင္း)
မူရင္း San 00

ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးပါတယ္။
13.11.2013

No comments:

Post a Comment