Tuesday, 21 May 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚအေမရိကန္ မူဝါဒကို တိုင္းတာျခင္း
(19 May 2013 ရက္စြဲပါ Washington Post မွ Calibrating U.S policy on Burma ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ ရာစုႏွစ္ တစ္ဝက္ခန္႕အတြင္း ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ တနလၤာေန႕တြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္သို႕ သြားေရာက္လည္ပတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သမၼတအိုဘားမား၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏လူဦးေရ သန္း ၅၀ ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သို႕ အရာရာလ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲသြားသည္ ဆိုသည္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို ျပသသည့္ လကၡဏာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးစဥ္သည္ တုိးတက္မႈမ်ားအတြက္ ေအာင္ပြဲခံျခင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္လိုအပ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အာေပးျခင္း ျဖစ္သင့္ပါသည္။

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ကမာၻေပၚတြင္ အဖိႏွိပ္ဆံုးႏွင့္ အထီးက်န္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း အၾကီးအက်ယ္ တံခါးဖြင့္ခဲ့ပါသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက အိမ္ေရွ႕တံခါးလာေခါက္ေနၾကျပီး ရန္ကုန္တြင္ ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားလည္း လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဝလာၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကလည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ေနၾကျပီျဖစ္သည္။

လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ မည္မွ်အထိ လြတ္လပ္မည္နည္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒအရ စစ္တပ္သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာ ေလးပံုတစ္ပံုရရွိထားျပီး အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေပၚတြင္ ဗီတိုအာဏာ ရွိပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတေရြးခံရျခင္းအတြက္ တားျမစ္ျခင္းခံထားရပါသည္။ လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို အစုိးရက အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ဖမ္းဆီးႏိုင္ခြင့္ ရွိေနပါေသးသည္။ လြန္ခဲ့ေသာေျခာက္လ သမၼတအိုဘားမား လာေရာက္စဥ္က ကတိမ်ားအပါအဝင္ အစိုးရက ေပးခဲ့ေသာ ကတိမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္နာရံုး ဖြင့္ခြင့္ေပးရန္ကိစၥ၊ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေသာေနရာမ်ားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ အကူအညီမ်ား ေရာက္ရွိေရးကိစၥမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားႏွင့္အတူ မူဆလင္လူမ်ိဳးစုအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္လာသည္။ လူ႕အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ား၏ အဆုိအရ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳမႈမ်ား ပါဝင္ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။

အဆိုပါ အေကာင္းအဆိုးေရာေနေသာ အေျခအေနအေပၚ မည္သို႕တုန္႕ျပန္မည္နည္း။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေမရိကန္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖန္ခြက္ထဲတြင္ ရွိေသာ ေရတစ္ဝက္ကိုသာ အာရံုျပဳေနသည့္ သေဘာရွိပါသည္။ အစိုးရသည္ စီးပြားေရးအရ အေရးယူမႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ျပီး အေျခအေနတခ်ိဳ႕တြင္ ျမန္မာအစိုးရသေဘာက်ေသာ ‘Myanmar’ဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို အသံုးျပဳလာပါသည္။ အေမရိကန္အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုျမန္မာသမၼတခရီးစဥ္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ရန္ မည္သို႕ထိန္းသိမ္းမည္ဆိုသည္ကို ကုန္သြယ္မႈမ်ား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ျပီး အားေပးရန္ အာရံုျပဳမည္ဟု ဆိုပါသည္။ ျမန္မာမ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ ျမင့္မားေနျပီး ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အကယ္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေႏွးေကြးေစလိုသူ သို႕မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးလိုသူ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ားအား ႏွီမ္နင္းျပီးဆိုပါက ရလဒ္မ်ားကို ျပသရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာပါသည္။

ကြန္ဂရက္သည္ ပို၍ သံသယၾကီးေနျပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံတံခါးအဖြင့္တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေႏွးေကြးေစမည့္ လုပ္ေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕ကို စတင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ရပ္တန္႕သြားျခင္းအေပၚ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း မရွိပါက ဦးသိန္းစိန္သည္ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားကိုသာ နားခ်ရမည္ျဖစ္၍ ေနာက္ထပ္အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလမ္းေပၚတြင္ ရပ္တန္႕သြားႏိုင္ျပီး တရုတ္ပံုစံ ခရိုနီစီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ ရုရွားပံုစံေရြးေကာက္ပြဲအတုမ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္သြားႏိုင္ပါသည္။

အေမရိကန္၏ မူဝါဒသည္ လိုအပ္သည့္ရလဒ္ထြက္ေပၚရန္ ၾသဇာရွိသည္ဆိုပါက တိုးတက္မႈအစစ္အမွန္ကို သေဘာေပါက္ႏိုင္မည့္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီသို႕ ခရီးရွည္ၾကီး သြားရဦးမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

Yangon chronicle

No comments:

Post a Comment