Monday, 31 December 2012

၂၀၁၃အတြက္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီ ေရွ႕သို႕ခ်ီ..

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အြန္လိုင္း စာမ်က္ႏွာမ်ား ေပၚတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပတြင္ လည္းေကာင္း မတူညီေသာ ဆန္႔က်င္ဘက္ အျမင္ႏွစ္ခုျဖင့္ ျငင္းခုံလ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ႔ရ ပါသည္။  ဆႏၵျပသူမ်ားေၾကာင့္ သြားေနေသာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္း မႈ ေနာက္ျပန္ လွည့္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾက ေနေသာ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း အျမင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအျမင္တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို အျပစ္တင္သည့္ ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္ကာ ေနာက္ျပန္ လွည့္သြားမည္ဟု စိုးရိမ္သံ တစ္ဝက္၊ ၿခိမ္းေျခာက္သံ တစ္ဝက္ျဖင့္ မ႐ိုးမသား ေျပာဆိုေနသူမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။

 ျပည္သူလူထု ႏွစ္မ်ားစြာ နစ္နာခဲ့သည္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖြင့္ထုတ္ ဆႏၵျပျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးလည္းျဖစ္သည္ဟု ႐ုိးရွင္းစြာ ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။ ထိုအျမင္တြင္လည္း အစိုးရကို အၿမဲအတိုက္အခံ ျပဳေနသူမ်ားက အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ျပစ္တင္သံမ်ား၊ ခံစားခ်က္မ်ား ေရာစြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
ရာစုႏွစ္ဝက္ခန္႔ အာဏာရွင္ စနစ္ေအာက္တြင္ ေနလာခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ လြတ္လပ္ခြင့္ ဆိုေသာ ေဝါဟာရႏွင့္ ထိေတြ႔ခြင့္ ရလာသည္မွာ ယေန႔ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ေျပာင္း ကာလ အရပ္သား အစိုးရ လက္ထက္ ၂ ႏွစ္ခန္႔သာ ရွိေသးပါသည္။ ႏွစ္ငါးဆယ္ခန္႔ အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သုံးလာခဲ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ သူမ်ားႏွင့္ ယင္းစနစ္ဒဏ္ကို ခါးစည္း ခံလာခဲ့ၾက ရသည့္ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူလူထုမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ ယဥ္ပါးမႈ မရွိေသးေပ။ ဤေနရာတြင္ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ေျပာင္း ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ႏွင့္ မဆီမေလ်ာ္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား၊ အခုအခံမ်ား၊ အတားအဆီး၊ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႔ႀကဳံရတတ္သည့္ အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ထိုဆႏၵျပမႈ အခ်ဳိ႕ အေပၚ အစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းပုံမွာ ထင္ရွားေသာ သာဓကမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ ကာလမ်ား အတြင္း က ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ခန္႔မွန္း သုံးသပ္ ေရးသားခဲ့သည့္ အတိုင္း လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စနစ္ေျပာင္း အုပ္ခ်ဳပ္သူမေျပာင္း ပုံစံသာ ရွိေနပါေသးသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ အတြင္းတြင္ ယခင္ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း အမ်ားစုႏွင့္ ၄င္းတို႔ သူေကာင္းျပဳထားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ပါဝင္ ေနပါ သည္။ အက်ဳိးဆက္ အေနႏွင့္ ၄င္းတို႔ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္ လာႏိုင္စရာ ရွိသည္ဟု ယူဆေသာ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ ျပင္းျပင္းထန္ ထန္ တုံ႔ျပန္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒျပဳရန္ တြန္႔ဆုတ္ျခင္းမ်ား (ဥပမာ-လက္ပံေတာင္းေၾကးနီ စီမံကိန္း ဆႏၵျပသူ မ်ားကို အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္နင္းျခင္းႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးမ်ား ပိုင္ဆိုင္မႈတို႔ကို အမ်ားျပည္သူအား ထုတ္ျပန္ ေၾကညာရန္ အဆို လႊတ္ေတာ္တြင္ ႐ႈံးနိမ့္ျခင္း) ေတြ႔ျမင္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စနစ္ဆိုးေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူလူထုအၾကား ယုံၾကည္မႈ ေပ်ာက္ဆုံး သြားခဲ့သည္ကို လြယ္လြယ္ ကူကူႏွင့္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္၍ မရႏိုင္ေပ။ ထိုစနစ္ဆိုးႏွင့္အတူ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ား အေပၚ နားလည္မႈ မရွိေသာ အစိုးရ တစ္ရပ္ကို ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ေရွ႕တန္းတင္သူ ခ႐ိုနီ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ၄င္းတို႔ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ စီမံကိန္းအလြဲမ်ား၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦ အလြဲမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေစခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု အမ်ားစုမွာ ဆိုးဆိုးရြားရြား နစ္နာခဲ့ရသည့္ သာဓကမ်ားလည္း (ဥပမာ-လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းမႈ ျပႆနာမ်ား) ဒုႏွင့္ေဒး ရွိေနပါ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ေျပာင္း ကာလကို ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္
ေဆာက္ေန ေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာထားသည့္ အျပင္ လက္ေတြ႔လည္း ထိုအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အရပ္သား အစိုးရလက္ထက္ တြင္ ျပည္သူအမ်ားစု မိမိတို႔နစ္နာေနသည္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾကျခင္းကို အျပစ္တင္ စရာအေၾကာင္းမရွိေပ။

သို႔ေသာ္ ဆႏၵျပသူမ်ားဘက္မွလည္း လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ထားေသာ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ဆိုင္ ရာ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ ထိုဥပေဒအရ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ လို သူမ်ား၏ တရားဝင္ အသိေပးေလွ်ာက္ထား သည္ကိုလည္း ခိုင္လုံေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ တာဝန္ ရွိသူ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အေနႏွင့္ ျငင္းပယ္ခြင့္မရွိေပ။ ထို႔အျပင္ ဆႏၵျပထုတ္ေဖာ္သူမ်ားအား လက္ခံ၊ ျငင္းပယ္ခြင့္ ကိုလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရ၏ အမိန္႔ကိုသာ ေတာက္ေလွ်ာက္နာခံခဲ့ရသည့္အတြက္ တာဝန္သိ၊ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈ အားနည္း ေနေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ အလုံးစုံ အပ္ႏွင္း ထားျခင္းမွာလည္း သင့္ေတာ္မႈရွိ၊ မရွိ ျပန္စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ လိုပါသည္။

ဒီမုိကေရစီစနစ္၏ အေျခခံစ႐ုိက္လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္သည့္၊ ဆႏၵျပမႈႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ အလြန္အကြၽံ အျပစ္တင္ ေနျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ အစုိးရအေပၚ အလြန္အကြၽံ ဖိအားေပးေနျခင္းသည္ လည္းေကာင္း ႏုနယ္ေသး သည့္ ဒီမုိ ကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ အႏုတ္လကၡဏာသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ပါသည္။

မ်ားစြာသတိထားရမည့္ အခ်က္မွာ ႏွစ္ဖက္စလုံးကုိ အျပစ္တင္ဖိအားေပးကာ အေျခအေနပုိဆုိးသြားေစရန္ ဖန္တီးေနေသာ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားေရးသမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ သက္သက္ ကာကြယ္လုိသူမ်ား၏အႏၲရာယ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒီမုိကေရစီအသြင္ေျပာင္းႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ ႀကဳံတတ္သည့္ အခက္အခဲ အခုအခံမ်ားကုိ ဒီမုိကေရစီနည္းက်က် ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ထုိက္တန္ေသာ အသိဉာဏ္ႀကီး ျပည္သူ႔ အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံႀကီး သား မ်ား အျဖစ္ ျပသၾကပါမည့္ အေၾကာင္း အထူး သတိေပးလုိပါသည္။

ဒီမိုကေရစီစစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ရန္မွာ ျပည္သူလူထု အမ်ား၏ ရင္တြင္းဆႏၵ အမွန္ပင္ျဖစ္ေပသည္

တိုင္းျပည္၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္မွန္ေသာ နည္းလမ္းေၾကာင္းကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္စြမ္းေဆာင္ေပးရမည္မွာ တိုင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ေနပါသည္။

ယၡဳျမင္ေတြ႕ၾကားသိေနရသည့္ သာဓကမ်ားကို ေနာင္တခ်ိန္တြင္ သမိုင္းမွတ္တမ္း၀င္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ေနေပသည္
ကမာၻအရပ္ရပ္မွ ျမန္မာျပည္အေရးကို လက္တြဲ၍ ေဖးကူညီေသာအခ်ိန္သည္
လြန္စြာမွအေရးၾကီးေပသည္ ကမာၻမွတ္တန္း၀င္မည့္ အေရးျဖစ္သည္

 လူတန္းစား တစ္စုေကာင္းစားေရးကို ေရွးရႈ၍ မေနသင့္ေတာ့ေပ
အနာဂတ္တြင္ သမိုင္းမွတ္တန္း၀င္မည့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္

 လူတစ္စုေကာင္းစားေရးမဟုတ္ပဲ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီ ရရွိရန္ တိုင္းျပည္အတြက္ ဘာသာလူမ်ိဳးမေရြး အားလုံး၀ိုင္း၀န္း ေစတနာထား ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္မွသာ ျပီးျပည့္စုံေသာ
ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္း ေပၚလာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 ထို႕ေၾကာင့္ မိမိတို႕ေကာင္းစားေရးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားမဖက္ၾကပဲ
တိုင္းျပည္ေကာင္းစားေရးဟု အျမင္ၾကည္လင္စြာနွင့္အားလုံး၀ိုင္း၀န္း ေရွ႕ဆက္ဒီမိုကေရစီ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းေဖးမ လက္တြဲဖို႕ကိုဤေနရာမွေန၍ ဒီမိုကေရစီမွ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ေစရန္ ဘာသာလူမ်ိဳးမေရြး ေရွ႕ဆက္လက္တြဲေဖာ္ေဆာင္ၾကပါဆို႕
ဟု တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။
မူရင္းေရးသားေပးပို ့သူ 
 မ..မ(ေဒါင္းျမၾကည္)

No comments:

Post a Comment