Sunday, 2 December 2012

လူထုဘ၀ ႏွင့္ လူထုဆႏၵကို ပံုေဖာ္ တည္ေဆာက္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို အသိတရား ၊ သတိတရားမ်ားျဖင့္ ၀ိုင္းရံႀကတိုင္းျပည္တစ္ျပည္သည္ ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္မႈမရိွပဲ အျမဲတမ္း ဆူဆူပူပူ မျငိမ္မသက္ ရိွေနသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အစိုးရတြင္ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ရိွေပသည္ ။ထိုအခါ အစိုးရသည္ အတိတ္မွ မွားယြင္းမႈမ်ားျဖစ္ေသာ မိမိ၏ ႏိုင္ငံေရး ၊ စီးပြားေရးအား ေခတ္ႏွင့္ အညီ လူထုဆႏၵကိုအေျခခံကာ အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရေပမည္ ။အတိတ္သမိုင္းေႀကာင္းကို ျပန္ေျပာင္း သံုးသပ္ႀကည့္လွ်င္ လက္တစ္ဆုပ္စာလူတစ္စု၏ အသံုးခ်ခံ တပ္မေတာ္သည္ ဆင္းရဲမဲြေတေနေသာ လူထုကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဖိႏွပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ယံုမက တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူထုကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္အစား ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကိုသာ အေလးေပးခဲ့ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ခဲ့ရေပသည္ ။ေခတ္အဆက္ဆက္ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား၏ ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ စစ္တပ္သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေပၚ မတရားစစ္ပဲြမ်ားဖန္တီးကာ ေရရွည္ျပည္တြင္းစစ္ကို ဖန္တီးခဲ့ျပီး ရဲတပ္ဖဲြ ့သည္ တရားဥပေဒကို ထင္ရာစိုင္းကာ မထင္ရင္မထင္သလို ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားရိွခဲ့ေပသည္ ။တိုင္းျပည္တြင္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးရိွလွ်င္ စစ္အသံုးစားရိတ္ကို ေလ်ာ့ခ်ျပီး တိုင္းျပည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ကို မသိက်ိဳးကြ်ံျပဳကာ စစ္တပ္သည္ လမ္းမွားမွာ ဆက္မိုက္ေနသည္ကို မျမင္ခ်င္ေတာ့သည့္နည္းတူ တရားဥပေဒစိုးမိုးေသာတိုင္းျပည္မွာ ျပည္သူလူထုကိုကာကြယ္ေပးေသာ ရဲတပ္ဖဲြ ့ကိုသာ ျမင္ေတြ ့လိုပါသည္ ။လူထုက ေအာ့ႏွလံုးနာေနေသာ စစ္တပ္သည္ ျပည္သူလူထု၏ အားေပးေထာက္ခံမႈကို ျပန္လည္ ရရိွရန္အတြက္ တစ္ခါတစ္ရံ ထိုင္း ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ လို ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ပဋိပကၡမ်ားဖန္တီးကာ ျပည္ပရန္ကို ကာကြယ္သည့္အျမင္မ်ိဳးေရာက္ေစရန္ စစ္ေရး ၊ ႏိုင္ငံေရး ၊ ဘာသာေရး ၊ လူမ်ိဳးေရး အသြင္မ်ိဳးစံုျဖင့္ ျပည္သူကို နား မ်က္စိပိတ္ကာ စည္းရံုးမႈမ်ားလည္း အတိတ္တြင္ မႀကာခဏ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပသည္ ။၄င္းေရရွည္ ျပည္တြင္းစစ္၏ ဆိုးက်ိဳးအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္သည္ ေႀကြးျမီ အမ်ားအျပားတင္ရိွ ယံုမက စီးပြားေရး ၊ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရး အစစအရာရာတြင္ ေအာက္က်ေနာက္က်ျဖစ္ခဲ့ရေပသည္ ။ သို ့ေသာ္ ကိုယ္က်ိဳးကိုသာ ႀကည့္ေသာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက လာပ္ေပးလာပ္ယူျပီး တိုင္းျပည္ ဘ႑ာေငြကို စာရင္းအင္းမရိွ ခိုးယူေနခဲ့ေသာ္လည္း အင္အားႀကီးးမားလာေသာ တပ္မေတာ္အတြက္မူ ေထာက္ပံ့ရန္ခက္ခဲလာခဲ့ေပသည္ ။ ထိုအခါ အထက္ပိုင္း စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ ေသနတ္ကို ခါးျခားခ်ိတ္ျပီး တိုင္းျပည္ကို လိုင္စင္ရ ဓားျမအသြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ နည္းတူ ေရွ ့တန္းစစ္မ်က္ႏွာျပင္တြင္လည္း စစ္တပ္သည္ ရိကၡာအတြက္ ၄င္းတို ့၏စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားနည္းတူ ေသနတ္ခ်ိန္လ်က္ ျပည္သူလူထုထံမွ အဓမၼေငြေႀကးမ်ား ေကာက္ခံယံုမက ႀကက္ခို း ၊ ၀က္ခိုး ၊ ႏြားခိုးကာ သူခိုးတပ္အသြင္ေဆာင္ခဲ့သည္မွာ ေရရွည္ျပည္တြင္းစစ္ သက္တမ္းမက ရိွခဲ့ေပျပီ ။ ထိုအခါ အင္အားႀကီးမားေသာ စစ္တပ္ကိုေကြ်းေမြးေထာက္ပံ့ရန္ ဦးပိုင္ကုမၼဏီမ်ား ထူေထာင္ကာ တိုင္းျပည္ကို တစ္ဖက္လွည့္ျဖင့္ ႏွိပ္စက္ျပန္ေပသည္ ။တိုင္းျပည္၏ ဆင္းရဲျခြတ္ျခံဳက်မႈသည္ လူမွန္ေနရာမွန္ မရိွခ်င္းႏွင့္ လည္း တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ေနေပသည္ ။ဆိုလိုသည္မွာ မတရားစစ္ေရး အျမင္သာရိွျပီး စီးပြားေရးအျမင္မရိွေသာ စစ္အုပ္စုသည္ ဦးပိုင္ကုမၼဏီ္၏ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အတၱအက်ိဳးတူ ခရိုနီ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ေပါင္းကာ တိုင္းျပည္အား လက္ညိွဳးထိုး ေရာင္းစားက်ျပန္ပါသည္ ။ တိုင္းျပည္တြင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ လူအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ကမ္းကုန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈ၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာ၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို ့အေရးယူမႈကိုလည္း ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ ့ရေပသည္ ။ ထိုအခါ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို ့မႈမ်ားအေတာအတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အလိုတူအလိုပါ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပသည္ ။ သို ့ေသာ္ အနာဂတ္ကို ေရရွည္ မ်က္စိတဆံုးမႀကည့္ပဲ ေရတို မ်က္ေတာင္ေမွႊးတဆံုးသာႀကည့္ေသာ တစ္ခ်ိဳ ့အစိုးရလူႀကီးဆိုသူမ်ားသည္ ၄င္းတို ့သူခိုးဓားျမ ျဖစ္ေသာ အခ်ိန္က လက္နက္ေပးခဲ့ေသာလူမ်ားကို ေက်းဇူးရွင္မ်ားဟုအတိအလင္းေႀကျငာကာ ေႀကာက္ေနရသည္ဟု ေျပာေနသည္မွာ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ပဲ ေတာထဲတြင္ ဓားျမတိုက္စားဖို ့သာ ေကာင္းေတာ့သည္ဟု အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ရင္ႀကားေစ့ေရးလုပ္ေဆာင္ေနခသာ အခါသမယမွာ မေျပာလိုေတာ့ပါ ။ထိုကဲ့သို ့အတိတ္ကာလမွ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရိွယံုမက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ၊ ေဒသခံ ျပည္သူလူထု၏နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ား ၊ စီမံကိန္းမစတင္မီ စီမံကိန္း၏ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးမ်ားကို စနစ္တက်ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမရိွျခင္းမ်ားသည္ ျမစ္ဆံု ႏွင့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေႀကးနီစီမံကိန္း မ်ား အပါအ၀င္ စီမံကိန္းအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အသိတရားအားနည္းေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ႀကီးမားေသာ ေဖာက္ျပန္မႈမ်ားကို ထင္ထင္ရွားရွားေတြ ့ရပါသည္ ။ယခု လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ ၿဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေသာ ၿဖစ္စဥ္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ၊ ကိုမင္းကိုႏိုင္အပါအ၀င္ တတ္သိပညာရွင္မ်ား ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ဖဲြ႔စည္းျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္ျပီး တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးေကာင္းက်ိဳးကို ရည္ရြယ္ကာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟုယံုႀကည္မိပါသည္ ။တျခားတဖက္တြင္လည္း အတိတ္ကာလမွ တရုတ္ကို ေႀကာက္ေနေသာ စစ္အုပ္စုက ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအား တရုတ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ခိုင္းလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္ ။ သို ့ေသာ္ လူထုဘ၀ ႏွင့္ လူထုဆႏၵကို ပံုေဖာ္ တည္ေဆာက္လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို လူထုမွ အသိတရား ၊ သတိတရားမ်ားျဖင့္ မလဲြမေသြ ၀ိုင္းရံလုပ္ေဆာင္ႀကမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ပါသည္ ။ေအာင္ခိုင္ျမင့္

၀၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂

No comments:

Post a Comment