Wednesday, 21 November 2012

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေခ်းေငြ ေဒၚလာ (၁၆၅) သန္းေပးမည္
ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဂ်ပန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ယိုရွီဟီကို ႏိုဒ တို႔ Peace Palace အေဆာက္အအံု၌ ေတြ႕ဆံုစဥ္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြမ်ားကို သီလ၀ါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္၊ နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးတို႔တြင္ အသံုးျပဳရန္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင
္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာ

(18 Nov 2012 ရက္စဲြပါ Khaleej Times မွ AFP ၏ Japan to give $ 165 million in loans to Myanmar ကိုဘာသာျပန္ပါသည္)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔အစိုးရေခ်းေငြအျဖစ္ ေဒၚလာ (၆၁၅) သန္းေပးမည္ဟု တနဂၤေႏြေန႔က သတင္းတစ္ရပ္မွ ဆိုပါသည္။ အဆိုပါ သတင္းမွာ အေမရိကန္အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔သြင္းကုန္ ပိတ္ပင္ထားမႈ ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီးေနာက္ ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကရာစုႏွစ္ထက္ဝက္ခန္႔ရွိ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုၿပီးဆံုးေစခဲ့ၿပီး လ်င္ျမန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အေရးယူမႈ မ်ားကို ႐ုတ္သိမ္းရန္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြရွာႏိုင္မည့္ေစ်းကြက္သို႔ အလ်င္အျမန္ဝင္ေရာက္ရန္ ျဖစ္လာပါသည္။

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Yoshihiko Noda သည္ အဆိုပါေခ်းေငြေၾကညာခ်က္ကို တနလာၤေန႔တြင္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၌ က်င္းပေသာ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၏ အရန္ေတြ႕ဆံုမႈျဖင့္ ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည့္အခါ ေျပာၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Nikkei စီးပြားေရးေန႔စဥ္က ေျပာပါသည္။

ယခု ဂ်ပန္ကေပးေသာ အတိုးနႈန္းနည္းပါးေသာ ေခ်းေငြသည္ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္နီးပါးအခန္႔အတြင္း
ပထမဆံုးျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ဝင္ေရာက္ရာတြင္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္တိုး၍ ၾသဇာလႊမ္းမိုးလာေသာ တ႐ုတ္ကို ထိန္းညွိႏိုင္ရန္လည္း ျဖစ္ပါသည္ဟု ၎ကဆိုပါသည္။

ဂ်ပန္သည္ အဆိုပါေခ်းေငြကို ၂၀၁၃ မတ္လကုန္ဆံုးေသာ ဘ႑ေရးႏွစ္တြင္ ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကမာၻ႕ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ အျခား အဓိက ေငြေခ်းေသာႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ဇန္နဝါရီလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကတင္ရွိေနေသာေၾကြးၿမီမ်ားကို ေလွ်ာ္ပစ္မည္ဟု ေၾကညာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရ ေၾကာင္း Nikkei ကေျပာပါသည္။

ယခု ၅၀ ဘီလီယံ ယန္း ေခ်းေငြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အျပင္ဘက္ရွိ ဂ်ပန္တို႔ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦးစီမံကိန္းသံုးခုတြင္ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သီလဝါစီမံကိန္းအား မစ္ဆူဘီရွီေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ဆူမီတိုမိုေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ မာ႐ူဘီနီေကာ္ပိုေရးရွင္း တို႔အပါအဝင္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီအစုအဖဲြ႕မွ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း Nikkei ကဆိုပါသည္။

အျခားစီမံကိန္းႏွစ္ခုမွာ ရႏ္ကုန္အနီးရွိ ေရေႏြးေငြ႕သံုးဓါတ္အားေပးစက္႐ံုျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈေလ့်ခ်ရန္ ရည္႐ြယ္လုပ္ေဆာင္ ေနေသာ ေက်းလက္ေဒသ (၁၄) ခုရွိ အေျခခံအေဆာက္အဦး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္သည္ ပို႔ကုန္ဦးစားေပးေသာ စီးပြားေရးႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး သယံဇာတေပါေသာ မဲေခါင္ေဒသႀကီးထြားေရးကို အာ႐ံုစိုက္ေနပါသည္။ ထိုေဒသကို လည္း တ႐ုတ္ကလက္ဝါးႀကီးအုပ္ရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါသည္။

ဂ်ပန္သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ မတူပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ စစ္အစိုးရမွ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားက အဓိကမဟာမိတ္ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ပတ္တနာတ႐ုတ္ႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္ေအာင္တြန္းလိမ့္မယ္ဟု ဂ်ပန္က သတိေပးေနပါသည္။

ဥေရာပသမဂၢ၊ ကေနဒါ၊ ၾသစၾတးလ်တို႔သည္ အေရးယူမႈအားလံုးကို ယာယီ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ အေမရိကန္ကလည္း သမၼတ Barack Obama ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းဝင္ခရီးစဥ္ မတိုင္မီေသာၾကာေန႔က ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ တိုက်ိဳအစိုးရသည္ ယခုႏွစ္ မ်ားအတြင္း အတိုးႏႈန္းနည္းေသာ ကာလရွည္ေခ်းေငြ (ယန္း ေခ်းေငြ) မ်ားကို စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ ဗီယက္နမ္၊ အိႏိၵယ အပါအဝင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေပးခဲ့ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကေပးရန္ရွိေသာ ေၾကြးၿမီဂ်ပန္ယန္း (၅၀၀) ဘီလီယံရွိသည့္အနက္ ဘီလီယံ (၃၀၀) ကို ေလွ်ာ္ပစ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ပါသည္။

Yngon chronicle
(ဓာတ္ပံု- ေနထြန္းႏိုင္)-Eleven media group

No comments:

Post a Comment