Wednesday, 14 November 2012

တရုပ္ဟာ မဟာအင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေတာ့ မွာလား-တရုပ္ႏိုင္ငံကို ေနာင္တက္လာမည့္ မဟာအင္အားႀကီးႏိုင္ငံတခုအျဖစ္ ကမၻာ့မီဒီယာေတြကေျပာဆိုေနၾကတယ္။ တရုပ္ႏိုင္ငံဟာ ကမၻာေပၚမွာ ေရွ႕အက်ဆံုးေသာ ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြန္းလာခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတြအနက္က တခုျဖစ္ပါတယ္။ လူဦးေရက အဆမတန္ မ်ားျပားေနၿပီး၊ ဒုတိယစီးပြားေရးအႀကီးဆံုးႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ေပၚထြန္းလာေနတယ္။

တရုပ္ႏိုင္ငံအေၾကာင္းကို မီဒီယာေတြကေျပာဆိုေနဒါေတြနဲ႕ ပကတိ ျဖစ္ပ်က္ေနဒါေတြတို႕ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက လံုး၀ မတူညီ ႀကီးမားစြာ ကြာျခားေနဒါကို ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္တယ္။

တရုပ္ႏိုင္ငံ၏ အား ဟာ စီးပြားေရးုုျဖစ္တယ္လို႕ လူအမ်ားကထင္ေနၾကတယ္။  ကမၻာေပၚမွာ အေမရိကန္ၿပီးလ်င္ တရုပ္စီးပြားေရးဟာ ဒုတိယလိုက္ေနဒါကိုေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တရုပ္ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြဟာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႕ နဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္လ်င္ (၁၀) ဆေက်ာ္ေလာက္ ေလ်ာ့နည္းေနဒါကို ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ၿပီး၊ လူေနမႈ႕ အဆင့္အတန္းကို ၾကည့္လိုက္လ်င္ ႏိုင္ငံ၏ (၈၅) ရာခိုင္းႏႈန္းရွိေသာ ျပည္သူေတြ၏ လူေနမႈ႕ အဆင့္အတန္းက မ်ားစြာ နိမ့္က်စြာ ေနထိုင္ေနရတုန္းပါပဲ။ ဒီအခ်က္က အာဖရိကရွိ ႏိုင္ငံေတြနဲ႕ လြယ္လြယ္ကေလးႏႈိင္းယွဥ္လို႕ရေနပါတယ္။ လူဦးေရ၏ ထက္၀က္ေက်ာ္မွာ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ေနေနၾကရတုန္းျဖစ္တယ္။ အမ်ားစုက အေျခခံက်ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ေသာက္သံုးေရရရွိမႈ၊ က်မၼာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ (သို႕မဟုတ္) အေျခခံပညာသင္ၾကားႏိုင္မႈမ်ား မရွိၾကပါဘူး။

ၿမိဳ႕ျပအျဖစ္သို႕ေျပာင္းလဲလာသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၾကည့္လိုက္ျပန္လ်င္ သကၠရာဇ္ (၂၀၁၀) မွ (၂၀၃၀) အတြင္းကို တြက္ဆၾကည့္ ပါက ႏွစ္စဥ္ (၁) ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ တိုးတက္ေနတယ္။ ဒီႏႈန္းျဖင့္ ဆက္သြားပါက တရုပ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း အနည္းဆံုး (၃) ခုေလာက္ၾကာသည့္အခါမွ႕ ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ၏ (၄)ပံု ပံုလ်င္ (၁)ေလာက္ကိုပဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို လူေနမႈ႕ေရးအဆင့္အတန္း နိမ့္က်မႈေတြက ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို မ်ားစြာ သက္ေရာက္ေစပါတယ္။ အေၾကာင္းက ျပည္တြင္းစားသံုးမႈႏႈန္းက သိပ္ကို က်ဆင္းေနေသာေၾကာင့္ ျပည္ပသို႕ ကုန္မ်ားတင္ပို႕ႏိုင္ေရးကိုသာ အားထားေနရတယ္။ ျပည္ပသို႕ တင္ပို႕သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚမွာသာ မွီခိုေနရေသာ အခ်က္က တရုပ္ႏိုင္ငံအတြက္ အဓိကအခ်က္တရပ္ျဖစ္၍ လာတယ္။

အေျခခံအားျဖင့္ တရုပ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဟာ ျပည္ပသို႕ ပို႕ကုန္တင္ပို႕သည့္ စီးပြားေရးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ တရုပ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပသို႕ ကုန္တင္ပို႕ျခင္းျဖင့္ ၎တို႕၏ စီးပြားေရးကို

ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးနယ္ပယ္ထဲသို႕ တိုး၀င္လာေတာ့တယ္။ ထို႕ေၾကာင့္ တရုပ္ႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရးစနစ္ကို မွီခိုအားထားေနရတယ္။

အဆမတန္မ်ားျပားေနေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွ စားသံုးသူမ်ားအေပၚမွာ မ်ားစြာ မွီခိုလာရၿပီး၊ အဓိကစားသံုးသူေတြကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္တခ်က္က တရုပ္၏ ထြက္ကုန္ေတြကို သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးအတြက္ ကမၻာ႕ေရေၾကာင္းကို အသံုးျပဳေနရတယ္။ ဒီကမၻာ့ေရေၾကာင္းကို အေမရိကန္ေရတပ္က လႊမ္းမိုးထားတယ္။ ဒီအခ်က္က တရုပ္ႏိုင္ငံအတြက္ စိန္ေခၚမႈ႕တရပ္အျဖစ္ ရွိလို႕ေနဒါေပါ့။ အေၾကာင္းက အေမရိကန္အေနျဖင့္ ကမၻာေရးေၾကာင္းကို ပိတ္စို႕ခ်င္လ်င္ ပိတ္စို႕လို႕ရေနတဲ့အခ်က္က တရုပ္ႏိုင္ငံအတြက္ စိတ္မသက္မသာျဖစ္ေနရတယ္။

အကယ္၍မ်ား  တရုပ္က ယူဆထားသလို အေမရိကန္အေနျဖင့္ သူတို႕ကို ေရေၾကာင္းပိတ္စို႕မႈေတြ လုပ္လာလ်င္ေတာ့၊ တရုပ္အတြက္ အႀကီးမားေသာ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆုိင္လာရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရုပ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေခတ္မွီေသာ ေရတပ္အင္အားကို တည္ေဆာက္ၿပီး၊ မိမိ၏ ကုန္သြယ္ေရးအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္လာတယ္။

တကယ္လို႕ တရုပ္အေနျဖင့္ ၎တို႕၏ ေရတပ္ကို ေခတ္မွီတိုးတက္ေအာင္လုပ္ရလ်င္၊ စစ္သေဘၤာေတြရယ္၊ ၎စစ္သေဘၤာေတြအတြက္ ဆိပ္ကမ္းေနရာမ်ားရယ္၊ မစ္ဆိုင္းလက္နက္ေတြရယ္ စသည္မ်ားကို လိုအပ္လာပါမယ္။ အဲဒီေရတပ္မ်ိဳးကို တည္ေဆာက္ဖို႕ဆိုဒါဟာ တရုပ္ႏိုင္ငံအတြက္ ေနာက္ထပ္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာမွ႕ အေမရိကန္ေရတပ္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။

ကဲ... စီးပြားေရးနဲ႕ ေရတပ္တည္ေဆာက္ေရးတို႕ကို ခဏေဘးဖယ္ထားၾကည့္ပါစို႕။

တရုပ္ႏိုင္ငံဟာ ျပည္တြင္းေရးကိစၥမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။  ပထ၀ီအေနအထားကို ၾကည့္လ်င္ တရုပ္ႏိုင္ငံဟာ သဘာ၀ ေတာေတာင္ေတြက ႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ေပးထားပါတယ္။ တရုပ္ႏိုင္ငံ၏ ေျမပံုကိုၾကည့္လိုက္လ်င္ ဂိုဘီသဲကႏၱာရကို ထင္ရွားစြာေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ တိဖက္ကုန္ျပင္ျမင့္ရယ္၊ ဟိမႏၱာေတာင္ေၾကာေတြနဲ႕ ဗမာ ယူနန္သစ္ေတာအုပ္မ်ားကိုပါ ေတြ႕ရွိရမွာ ျဖစ္တယ္။ တိဖက္ကုန္ေျမျမင့္နဲ႕ ဂိုဘီသဲကႏၱာရအၾကားရွိ ပိုးလမ္းမဟာ တရုပ္ႏိုင္ငံကေနၿပီး ကာကစၥတန္ႏိုင္ငံဖက္မွတဆင့္ ဥပေရာပအထိ ခရီးေပါက္ေနတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဗီယက္နမ္နယ္စပ္နားတ၀ိုက္နဲ႕ ဗမာ ယူနန္လမ္း( တရုတ္ျမန္မာလမ္းမ)က ေနာက္ထပ္လမ္းတေပါက္ရွိေနတယ္။ အဲဒီလို သဘာ၀ေတာေတာင္ေတြက ႏိုင္ငံ၏ ေနရာေဒသမ်ားစြာကို ကာကြယ္ျပဳေပးထားတယ္။တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ေတာေတာင္ ကႏၱာရမ်ားနဲ႕ ထြက္ေပါက္လမ္းမ်ားျပပံု

ဒါေပမယ့္ တကယ့္ အေပါက္က မန္းခ်ဴးရီးယားက လမ္းေပါက္ျဖစ္တယ္။ မြန္ဂိုလီယားနဲ႕ ရုရွားတို႕ျဖင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာေနရာျဖစ္တယ္။ (၁၃) ရာစုႏွစ္ေလာက္က ဒီလမ္းေပါက္ကေနၿပီး  ဂ်င္းဂ်စ္ခန္း၏ မြန္ဂိုတပ္ေတြဟာ တရုပ္ျပည္ကို ေအာင္ျမင္စြာ က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လာႏိုင္ခဲ့ဒါကို ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္တယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အခ်ိန္မွာလည္း ဂ်ပန္ေတြက အဲဒီလမ္းေပါက္ကိုပဲ အသံုးျပဳၿပီး၊ တရုပ္ျပည္ကို က်ဴးေက်ာ္လာခဲ့ျပန္တယ္။ တရုပ္ေတြအတြက္ ျပည္ပက ဘယ္လို က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ိဳးမဆို လာလ်င္ ဒီလမ္းေပါက္ကိုပဲ အဓိက အသံုးျပဳၿပီးေတာ့၊ က်ဴးေက်ာ္လာခဲ့ဒါကို သမိုင္းစဥ္တေလ်ာက္မွာ ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္တယ္။

လူဦးေရက သိပ္ကို ထူထပ္မ်ားျပားေနေသာေၾကာင့္ တရုပ္ျပည္ကို က်ဴးေက်ာ္ဖို႕ကလည္း ခက္ခဲပါတယ္။ က်ဴးေက်ာ္ သိမ္းပိုက္ထားဖို႕ ဆိုရင္ေတာ့ ပို၍ေတာင္ ခက္ခဲေနတယ္။ ပထ၀ီအေနအထားအရ တရုပ္ျပည္ဟာ ေနရာေဒသ၏ အလယ္ဗဟိုမွာ တည္ရွိေနတယ္။

လူဦးေရဘီလီယံေလာက္ရွိေနေသာ ဟန္လူမ်ိဳးတရုပ္ေတြဟာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးေဒသမ်ားမွာ ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ ေ၀းလံၿပီး ခက္ခဲစြာ သြားလာရေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ဥဂရက္မူဆလင္၊ မြန္ဂိုနဲ႕ တိဘက္တန္လူမ်ိဳးေတြေနထိုင္ၾကပါတယ္။ တရုပ္ႏိုင္ငံဟာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ေနတယ္ဆိုဒါကို နားလည္ထားရပါမယ္


တရုပ္ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား၀င္ေငြမ်ားတေနရာနဲ႕တေနရာျခားနားမႈမ်ားျပပံု

တရုပ္ႏိုင္ငံကို အေနာက္ပိုင္းနဲ႕ အေရွ႕ပိုင္းရယ္လို႕ ခဲြျခားၾကည့္ပါက အေနာက္ဘက္မွာ ဥဂရက္မူဆလင္ေတြ၊ တိဖက္ေတြက အေနာက္ေတာင္နဲ႕ မြန္ဂိုေတြက အေနာက္ေျမာက္မွာ ရွိေနၿပီး၊  အေရွ႕ဘက္မွာလည္း ခဲြထြက္လိုေသာ စိတ္သေဘာထားရွိသည့္ လူနည္းစုတို႕ ရွိေနၾကတယ္။ တရုပ္ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းစဥ္တေလွ်ာက္လံုးမွာ အေရွ႕ဘက္နဲ႕ အေနာက္ဘက္ နယ္ေျမေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ေရးအတြက္ အၿမဲတမ္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ရုန္းကန္ေနရတယ္။ ဒီအခ်က္က အနာဂတ္ကာလမွာ ဆက္လက္ၿပီး ရွိေနပါလိမ့္မယ္။

ထိုသို႕ေသာ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တရုပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကဒါပါ။ ႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ဘက္နဲ႕ အေနာက္ဘက္ ႏွစ္ဘက္စလံုးကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာမွ်ေအာင္ လုပ္ထားႏိုင္ရန္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးအေရွ႕ဘက္ကို ဆက္လက္၍ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိ္ုင္ေရးအတြက္  ေငြတန္ဖိုးဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာကို စီးပြားေရးမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ထားရၿပီး၊ ႏိုင္ငံ၏ တည္ၿငိမ္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို႕ျဖစ္တယ္။


တရုပ္ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရသိပ္သည္းမႈ႕အနည္း အမ်ားျပပံု

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြဟာ ႏိုင္ငံ၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးနဲ႕အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ေရးရာမ်ားတို႕မွာ ျဖစ္ၿပီး၊ တျခားႀကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ႕ထားမႈေတြက စစ္ေရးနဲ႕ လံုၿခံဳေရးအင္အားမ်ားအတြက္ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါမွ ၎တို႕၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမေတြနဲ႕ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာတို႕ကို ဆက္လက္တည္ၿမဲေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ဖို႕ ျဖစ္ၿပီး၊ ဒီကိစၥက တရုပ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးျဖစ္ေနေစပါတယ္။


ျပည္တြင္းေရးရာကိစၥေတြၿပီးေတာ့၊ တျခားကိစၥကို ဆက္ၾကည့္ၾကစို႕။

အေမရိကန္နဲ႕မတူညီဒါက တရုပ္ဟာ ျပင္ပက ဖိအားမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ ဂ်ပန္၊ ရုရွားနဲ႕ အိႏိၵယတို႕လို အင္အားရွိတဲ့ႏိုင္ငံေတြနဲ႕ ရယ္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားသာမက တိုင္၀မ္၊ ေတာင္ကိုရီယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ပါကစၥတန္တို႕လို ႏိုင္ငံငယ္ေတြနဲ႕ရယ္၊ ထိုအျပင့္ ဗီယက္နမ္ေတာင္ပါ လိုက္ေသးတယ္။ ထိုသို႕ရင္ဆိုင္ေနျခင္းျဖင့္ တရုပ္ဟာ မိမိပိုင္နက္ေျမေတြတည္တံ့ေရးအတြက္ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရးတို႕ျဖင့္ အသံုးခ်ေနရတယ္။ ဒါေတြဟာ တရုပ္၏ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးျဖစ္တယ္။


တရုပ္ႏိုင္ငံအေပၚရွိေနေသာ ေဒသဆိုင္ရာဖိအားမ်ားျပပံု

အဲဒါေတြေၾကာင့္ တရုပ္ဟာ ေနာင္တက္လာမည့္ မဟာအင္အားႀကီးႏိုင္ငံတခု မျဖစ္လာႏိုင္ပါဘူး။ ေဒသဆိုင္ရာအတြင္းမွာသာ အင္အားတခုအေနျဖင့္ ရွိေနမွာျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္း ဆိုေတာ့ အေမရိကန္အေနျဖင့္ ေဒသတြင္း တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိေနၿပီး၊ တရုပ္၏ ၾသဇာႀကီးမားမလာႏိုင္ေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။

တရုပ္အေနျဖင့္ ကမၻာစီးပြားေရးအင္အားႀကီးႏိုင္ငံ တခုအေနျဖင့္ျဖစ္မွာ ျဖစ္ၿပီး။ တျခားေသာ ကုုန္သြယ္ေရး အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံေတြလို ျဖစ္လာပါမယ္။ စစ္ေရးနဲ႕ စက္မႈကုန္သြယ္ေရးေတြဟာ ႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ အၿမဲတမ္း လိုအပ္ေနမွာျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕မွာ ညီမွ်မႈေတြရွိႏိုင္ေပမယ့္၊ အေနာက္ဖက္မွာေတာ့ မညီမွ်မႈေတြ ဆက္ျဖစ္ေနမွာပါ။ အနာဂတ္မွာ တရုပ္အေနျဖင့္ မိမိပိုင္နက္နယ္ေျမေတြကို ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ရန္နဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ဆက္လက္တည္ၿမဲႏိုင္ရန္ အလို႕ဌာ စစ္ေရးတြင္ အႀကီးအမာဆံုး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ႕ရမွာျဖစ္တယ္။ ထို႕ေၾကာင့္ အေရွ႕ကို တက္လွမ္းဖို႕ လုပ္လိုက္တိုင္းမွာ အေနာက္ကို ျပန္ျပန္ၾကည့္ေနရမွာျဖစ္တယ္။

                                                                    ။။။။။။။

ဘာသာျပန္သူ၏ အျမင္နဲ႕သံုးသပ္ခ်က္။။။။ တရုပ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္ေရးျဖင့္ ျပည္ပပို႕သို႕တင္ပို႕ေသာ စီးပြားေရးျဖစ္ေန၍ တရုပ္ႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္၊ ဓါတ္ေငြနဲ႕ ေလာင္စားဆီ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႀကီးထြားလာသည့္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအိုင္ ေတာေတာင္ ကမ္းေျခ ပင္လယ္ေတြက သံယံဇာတမ်ားအားလံုးကို တရုပ္အစိုးရပိုင္ကုပဏီေတြက ယခင္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သမားေတြနဲ႕ စီးပြားေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး၊ သြယ္ေဆာင္ေနၾကသည္ကို ျမန္မာျပည္သူေတြအားလံုးအသိျဖစ္တယ္။ တရုတ္စီးပြားေရး ကုပဏီေတြ ဒီလိုမလုပ္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးရန္အလို႕ဌာ၊ ႏိုင္ငံ၏အစိုးရမွာ တာ၀န္ရွိေနတယ္။ ျပည္သူလူထု၏ ႏိုးၾကားမႈက အစိုးရကို ဖိအားေပးသလိုျဖစ္ေန၍ အေရးႀကီးတယ္။ တရုပ္၏ စီးပြားေရးႀကီးထြားမႈ႕သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အႏုတ္လကၡၥဏာျဖစ္ေပၚေစသည္ကို သက္ေသအျဖစ္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု ဆယ္ တည္ေဆာက္ေရးကိစၥေတြလိုမ်ိဳးက သက္ေသထူေနတယ္။ ဧရာ၀တီအပါအ၀င္ ျမန္မာ့ သံယံဇာတမ်ားနဲ႕တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ျမန္မာႏုိင္သား အားလံုး၏ ေမြးရာပါ တာ၀န္တရပ္ျဖစ္တယ္။

 မွတ္ခ်က္။ အဲဒီစာတမ္းသည္ သုေတသနျပဳအဇာဘိုင္ဂ်န္ေက်ာင္းသားလူငယ္တစ္စု၏ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာလို ဘာသာျပန္ၿပီး၊ ရုပ္ျပပံုမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ ဖန္တီးတင္ျပထားပါတယ္။

ဒီဘာသာျပန္စာကို ဖတ္ရႈသည့္အတြက္ ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္။
ဘာသာျပန္သူ။မ်ိဳးသန္႕

No comments:

Post a Comment