Friday, 7 June 2013

“၁၉၈၈အျပီးကာလျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ဦးေဆာင္သူအဆက္ဆက္အေပၚ သံုးသပ္မူနွင့္အတူ”


“၈၈အျပီး(၇)ေယာက္ေျမာက္ဥကၠ႒သက္တမ္းစ”
ျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးဥကၠ႒သစ္လူမင္းအားဥကၠ႒ေဟာင္းဇင္၀ိုင္း
လက္ေျပာင္းလက္လႊဲကာလအခက္အခဲမရွိေစရန္ကူညီသြားမည္ဟုသိရသည္။
က်န္းမာေရးေၾကာင့္အနားယူသြားသည့္ဥကၠ႒ေဟာင္းဇင္၀ိုင္းအေနနွင့္ျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္
အစည္းအရံုး၀င္ရုပ္ရွင္ေလာကသားတစ္းဦးအေနနွင့္ရုပ္ရွင္ကိုခ်စ္ျမတ္နိုးသူတစ္ဦး
အေနျဖင့္ေလာကေကာင္းက်ိဳးသယ္ပိုးနိုင္သမွ်ေဆာင္ရြက္ဖို ့ဆႏၵရွိေၾကာင္းေျပာဆိုပါသည္။
သရုပ္ေဆာင္လူမင္းသည္၈၈အျပီး ျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး၏(၇)ေယာက္ေျမာက္
ဥကၠ႒အျဖစ္ယေန ့၂၀၁၃ဇြန္(၇)ရက္ေန ့တြင္စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျပီျဖစ္သည္။


“သက္တမ္းအၾကာျမင့္ဆံုးဥကၠ႒ေခတ္ဆယ္စုနွစ္”
၁၉၈၈ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး၏ဥကၠ႒အျဖစ္
ဒါ၇ိုက္တာဦးခင္ေဇာ္(ဒါရိုက္တာမိုက္တီး၊သရုပ္ေဆာင္ခ်စ္ခ်စ္ေဇာ္၊သရုပ္ေဆာင္
လင္းဇာနည္ေဇာ္တို ့၏ဖခင္)က၁၉၈၉မွ၁၉၉၁ခုနွစ္ထိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျပီး အကယ္ဒမီမင္းသားၾကီးဦးညြန္ ့၀င္းက၁၉၉၂မွ၁၉၉၄ခုနွစ္အထိတာ၀န္ယူကာ
အမ်ိဳးသားရုပ္ရွင္စက္အဖြဲ ့နွင့္အမ်ိဳးသားရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၼဏီပိုင္ရွင္
ဦးစိန္တင္(အကယ္ဒမီေက်ာ္သူ၏ဖခင္)က၁၉၉၄မွ၂၀၀၅ခုနွစ္အထိေဆာင္
ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ဆယ္စုနွစ္တစ္စုေက်ာ္သက္တမ္းအၾကာျမင့္ဆံုးဥကၠ႒တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူဦးစိန္တင္လက္ထက္တြင္ျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး
အမူေဆာင္အဖြဲ ့သည္တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ေအာက္ျဖစ္ လင့္ကစားရုပ္ရွင္
ေလာကသားမ်ားအေရး၊ရုပ္ရွင္ေလာကအက်ိဳးစီးပြားကိုအေတာ္အသင့္
တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္းရုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားကဆုိၾကသည္။

“သက္တမ္းတစ္ခုသာတာ၀န္ထမ္းရြက္လိုသည့္ဥကၠ႒”
ယင္းေနာက္ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး႒ာန၏ဦးေဆာင္မူျဖင့္ရုပ္ရွင္ေလာက
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္ရန္ေလာကသားမ်ားအသံကိုထိုကာလျပန္ၾကားေရး
၀န္ၾကီးဦးေက်ာ္ဆန္းကၾကားနာပြဲတစ္ရပ္ဆင္နႊဲ၍ျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး
အမူေဆာင္အဖြဲ ့သစ္ကိုျပန္လည္ဖြဲ ့စည္းေပးခဲ့ရာျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး
ဥကၠ႒အျဖစ္ဒါရိုက္တာဦးၾကည္စိုးထြန္း(အကယ္ဒမီသရုပ္ေဆာင္ခ်မ္းသာၾကည္စိုး
၏ဖခင္)က၂၀၀၅မွ၂၀၀၇ခုနွစ္အထိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
ယင္းျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးအမူေဆာင္အဖြဲ ့တြင္ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး
႒ာနျမန္မာ့ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းမွအရာထမ္းမ်ားကိုလည္းစတင္ထည့္သြင္းဖြ ့စည္းတာ၀န္ေပး
အပ္ခဲ့၍NGOတစ္၀က္အဖြဲ ့အစည္းအျဖစ္ရုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားကအျမင္ရွိခဲ့ၾကသည္။
ထိုနည္းတူဥကၠ႒ရာထူး လက္ခံရယူခဲ့ၾကရသူတိုင္းသည္ရုပ္ရွင္ဗီဒီယိုဆင္ဆာအဖြဲ ့တြင္
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရျပီးရုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားအက်ိဳးစီးပြားကိုကာကြယ္ခြင့္ရ
နိုင္ေသာ္လည္းအစိုးရ႒ာန အသီးသီးမွအရာထမ္းအမ်ားစုပါ၀င္ေသာဆင္ဆာအဖြဲ ့သည္
ရုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားနွင့္ ရူျမင္ပံုမတူေသာျပႆနာသည္NGOတစ္၀က္အဖြဲ ့အစည္း
အျဖစ္စတင္ရပ္တည္ခ်ိန္မွာပင္ရွိနွင့္ေနျပီျဖစ္သည္။ဥကၠ႒ဒါရိုက္တာဦးၾကည္စိုးထြန္းနွင့္
အမူေဆာင္အဖြဲ ့သည္သက္တမ္းတစ္ဆက္မွ်သာတာ၀န္ထမ္းရြက္၍ဥကၠ႒အပါအ၀င္
အားထားရေသာအမူေဆာင္အဖြဲ ့၀င္မ်ားကေနာက္ထက္သက္တမ္းအားဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္လိုျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္းအတိအလင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

“NGOတစ္၀က္နွင့္ရုပ္ရွင္ဓါတ္ပံုပညာမဟာဘြဲ ့ရဥကၠ႒လက္ထက္”
ထို ့ေနာက္NGOတစ္၀က္အဖြဲ ့အစည္းအျဖစ္ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးေရြးေကာက္ တင္ေျမာက္ပြဲရလဒ္အရေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံရုပ္ရွင္အနုပညာရွင္ရုပ္ရွင္အတက္
ပညာရွင္မ်ားနွင့္အတူျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး၏႒ာနျမန္မာ့ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းမွညႊန္ၾကားေရးမူး
အဆင့္တာ၀န္ရွိအရာထမ္းအပါအ၀င္အျငိမ္းစားညြန္ၾကားေရးမူးဦးျမင့္သိန္းေဖ(နိုင္ငံရပ္ျခား
မွရုပ္ရွင္ဓါတ္ပံုပညာျဖင့္MAဘြဲ ့ရခဲ့ေသာဓါတ္ပံုပညာရွင္)ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာ
ျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးအမူေဆာင္အဖြဲ ့ကို၂၀၀၇ခုနွစ္မွာတာ၀န္ေပးပါသည္။
အဲ့ဒီအမူေဆာင္အဖြဲ ့ဟာသက္တမ္းတစ္ၾကီမ္(နွစ္နွစ္)အျပီးေရြးေကာက္ပြဲ
ျပန္လည္က်င္းပခ်ိန္မွာရုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားဆႏၵမဲကိုေက်ာ္လြန္ျပီး၀န္ၾက႕ီး႒ာနက
တိုက္ရိုက္တာ၀န္ေပးတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္အဓိကရာထူးတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေစေသာ
NGOတစ္၀က္မကအဖြဲ ့အစည္းအျဖစ္ဆက္လက္တာ၀န္ေပးအပ္ဖြဲ ့စည္းသည့္အသြင္
ျဖစ္ေပၚခဲ့ျပန္ေသာေၾကာင့္ရုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားအထင္အျမင္ကြဲလြဲစရာရွိခဲ့ရျပန္၏။
ျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး၀င္အမ်ားစုက စက္မူအေျခခံအလႊာမွ
၀င္ေရာက္အေရြး ခ်ယ္ခံေသာထိုကာလလက္ရွိဥကၠ႒ နွင့္၀န္ၾက႕ီး႒ာနက
တိုက္ရိုက္တာ၀န္ေပးတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုေနာက္ထပ္သက္တမ္းတစ္ခုထပ္မံ တာ၀န္ေပးအပ္ေလဦးမည္ကိုစိုးရိမ္သလိုအစိုးရမဟုတ္ေသာလြတ္လပ္ေသာရုပ္ရွင္
အဖြဲ ့အစည္းNGOစစ္စစ္ဖြဲ ့စည္းလိုေသာဆႏၵမ်ားက၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးအစိုးရ
အေျပာင္းအလဲနွင့္အတူတိုးပြားလာသည္ျဖစ္ရာျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီ
တစ္ရပ္၏အကူအညီျဖင့္ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး၏႒ာနကိုညွိနိုင္းေဆာင္ရြက္ကာNGO
စစ္စစ္ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ေပၚေပါက္ေရးအားရုပ္ရွင္အေရးတက္ၾကြလွဴတ္ရွားသူမ်ား
အဖြဲကဦးေဆာင္လွဴပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။သို ့ေသာ္NGOစစ္စစ္ဟူေသာအနက္အဓိပၸါယ္
သာမကေ၀ါဟာရအရပါခြင့္ျပဳနိုင္ရန္အသင့္မရွိေသးေသာမူ၀ါဒအရရုပ္ရွင္ေရြးေကာက္ပြဲ
ဟာရင္ခုန္စိတ္လွဴတ္ရွားဖြယ္ရွိခဲ့ရသည္။

“ရုပ္ရွင္အေရးတက္ၾကြလွဴတ္ရွားသူမ်ားအဖြဲ ့ဦးေဆာင္သူမွဥကၠ႒သို ့”
      မည္သို ့ဆိုေစရုပ္ရွင္ဓါတ္ပံုပညာရွင္ဦးျမင့္သိန္းေဖဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာ
၂၀၀၇-၂၀၁၂ကာလအျပီးအေျပာင္းအလဲအေနနွင့္ရုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားဆႏၵမဲျဖင့္
ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခဲ့ရ၍NGOစစ္စစ္အဖြဲ ့အစည္းအျဖစ္ေၾကြးေၾကာ္ေသာ
ျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးဥကၠ႒သစ္ဦးဇင္၀ိုင္းနွင့္အမူေဆာင္အဖြဲ ့ကို ၀န္ၾက႕ီး႒ာနက
အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံလိုက္ရသည္။
        ဦးျမင့္သိန္းေဖမွဥကၠ႒တာ၀န္အားဦးဇင္၀ိုင္းထံ၂၀၁၂ဧျပီ၁၀ရက္ေန ့တြင္
လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျပီးအမူေဆာင္အဖြဲ ့သစ္ကစာနယ္ဇင္းနွင့္မိတ္ဆက္ေတြ ့ဆံုသတင္းစာ
ရွင္းလင္းခဲ့သည္။၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ ့အပါအ၀င္အရပ္ဖက္အဖြဲ ့အစည္း
မ်ားNGOအဖြဲ ့မ်ားကသ၀ဏ္လႊာေပးပိုဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ထိုေနာက္အစိုးရအဖြဲ ့တြင္း
၀န္ၾကီး႒ာနမ်ား၀န္ၾကီး အေျပာင္းအလဲမွာျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီး၏႒ာနလည္းတစ္ခု
အပါအ၀င္ျဖစ္ကာယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္မွအစိုးသစ္လက္ထက္ထိ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူဆက္ဆံေရး၀န္ၾကီးေဟာင္း
ဦးေအာင္ၾကည္သည္ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးအျဖစ္တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရာရုပ္ရွင္
သမားမ်ားနွင့္လည္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္မူရွိျခင္းေၾကာင့္ျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္
အစည္းအရံုးသည္NGOစစ္စစ္အဖြဲ ့အစည္းအျဖစ္အာမခံနိုင္သည့္သဖြယ္ရွိလာသည္။
          သို ့ရာတြင္ရုပ္ရွင္အေရးတက္ၾကြလွဴတ္ရွားသူမ်ားအဖြဲ ့မွာဦးေဆာင္
လွဴပ္ရွားခဲ့ကာရုပ္ရွင္ေလာကအေရးၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့သူဥကၠ႒သစ္
ဦးဇင္၀ိုင္းလက္ထက္တြင္လည္းျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးသည္တည္ျငိမ္မူမရွိနိုင္ဘဲ
ျပႆနာအေဟာင္းအသစ္မ်ားကိုပါရုပ္ရွင္ေလာကအက်ိဳးလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားနွင့္
အတူတစ္ပါတည္းေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းခဲ့ၾကရျပန္သည္။ အမူေဆာင္ေဟာင္းဦး၀င္းကို
(သရုပ္ေဆာင္ဟိန္းေ၀ယံ၏ဖခင္)အပါအ၀င္ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္သူမ်ားပါ၀င္ေသာအဖြဲ ့၏
တိုင္တန္းမူကိုရင္ဆိုင္ရသလိုျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး၏လက္ေအာက္ရွိ
ဗီဒီယိုအေျခခံအဖြဲ ့(ဗဟို)အားတိုက္ရိုက္တာ၀န္ခံေသာျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္
လည္းစာနယ္ဇင္းရွင္လင္းပြဲျပဳလုပ္ေျဖရွင္းရေသာအက်ယ္အက်ယ္မျငိမ္းဖြယ္ျဖစ္ရပ္ေတြ
ကိုရင္ဆိုင္ၾကရသည္ကအမူေဆာင္အဖြဲ ့သစ္တစ္နွစ္သားသက္တမ္းအတြင္းတိုင္းျပည္က နုနုမုန္တိုင္းကထန္ထန္ဟုပင္ဆိုနိုင္ေလာက္၏။

“ဥကၠ႒သစ္လူမင္းအားဥကၠ႒ေဟာင္းဇင္၀ိုင္းလက္ေျပာင္းကာလကူမည္”

       တရားတေဘာင္ကိစၥအထိရင္ဆိုင္ရသလိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသို ့ဦးတည္ေဆာင္
ရြက္ေနေသာနိုင္ငံေတာ္၏ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားမွာပါဦးလည္မသုန္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရင္း
က်န္းမာေရးထိခိုက္လာရသည့္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး၏ဥကၠ႒တာ၀န္မွ
အနားယူခြင့္ျပဳပါရန္နုတ္ထြက္စာကိုဦးဇင္၀ိုင္းကဥကၠ႒သက္တမ္းရက္ေပါင္း(၄၂၀)ေက်ာ္
၂၀၁၃ဇြန္(၆)ရက္ေန ့ရက္စြဲျဖင့္စာတင္ခဲ့ျခင္းမွာဒီမိုကရက္တစ္လူအဖြဲ ့အစည္းအရွိန္
ရေအာင္ပံုေဖၚေနၾကရမူအားထိပါးသြားေလမလားစိုးရိမ္သူမ်ားရွိသလို၊လိပ္ခဲတည္းလဲ
မတင္မက်ျဖစ္ေနရေသာ ျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး၏ျပႆနာအေဟာင္းအသစ္မ်ား
ကိုအျပီးသတ္ေျဖရွင္းနိုင္ဖို ့ေမွ်ာ္လင့္ရင္ခုန္သူမ်ားလည္းရွိ၏။ယေန ့ဇြန္(၇)ရက္ေန ့
စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲမွာေတာ့ဥကၠ႒အသစ္ဦးလူမင္းကဥကၠ႒ေဟာင္းဦးဇင္၀ိုင္း၏
အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းစြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုမွတ္မွတ္ရရထုတ္ေဖၚေျပာၾကားဂုဏ္ျပဳခဲ့ေသး
သည္ျဖစ္ရာဦးဇင္၀ိုင္းအေနျဖင့္ဥကၠ႒ေနရာမွအနားယူျခင္းသည္တာ၀န္မ်ားကိုေရွာင္လႊဲ
သြားျခင္းမဟုတ္ဘဲပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္အဖြဲ ့အစည္းၾကီးျဖစ္ဖို ့လက္လႊဲခဲ့ျခင္းဟုဆိုနိုင္ပါမည္။
ေသခ်ာသည္ကေတာ့အမူေဆာင္အဖြဲ ့သစ္ သက္တမ္းတစ္နွစ္မွ်ပင္မက်န္ေတာ့ေသာ
ျမန္မာနိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းအရံုး၏ဥကၠ႒အသစ္ဦးလူမင္းအားဥကၠ႒ေဟာင္းဦးဇင္၀ိုင္းက
လက္ေျပာင္းလက္လႊဲကာလအတြင္းအခက္အခဲမရွိေစရန္ကူညီသြားမည္ဟုသိရွိရျခင္းသည္
ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ဆက္လက္ရွင္သန္ေစေရးအတြက္အားတက္ဖြယ္ရာျဖစ္ေၾကာင္းေပၚျပဴလာ အယ္ဒီတာအဖြဲ ့က၁၉၈၈အျပီးကာလျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ဦးေဆာင္အဖြဲ ့အစည္း

အဆက္ဆက္အေပၚသံုးသပ္မူနွင့္အတူဂုဏ္ျပဳၾကိဳဆိုလိုက္ရပါသည္။

အယ္ဒီတာအဖြဲ ့


by Popular Journal (Notes) on Friday, June 7, 2013 at 9:06pm

No comments:

Post a Comment