Thursday, 25 April 2013

ျပန္ေတာ့မွာလား စစ္တန္းလ်ား ၂၀၁၅၁၉၈၈ ခု၊ စက္တင္ဘာလက အာဏာသိမ္းလိုက္သည္ႏွင့္ အာဏာသိမ္းစစ္ေကာင္စီမွ တာ၀န္အရွိဆံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္က မိမိတို ့အာဏာသိမ္းအစိုးရအဖြဲ ့သည္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို အၿမန္ဆံုးၿပဳလုပ္ေပးပါမည္ဟု ကတိေပးသလို ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရသူအား အာဏာလႊဲေပးၿပီး မိမိတို ့စစ္တပ္မွာ စစ္တန္းလ်ားဆီၿပန္သြားပါမည္ဟု ကမာၻသိ ကတိေပးခဲ့ေလသည္။ ကတိေပးသည့္အတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲကို တရာမ်ွတလြတ္လပ္စြာ က်င္းပေပးခဲ့သည္။
ပါတီမ်ားထူေထာင္ခြင့္ေပးကာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ေစခဲ့၏။ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္က်င္းပခဲ့ေသာေရြးေကာက္ပြဲ မ်ား အနက္၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တရားမ်ွတမႈရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုၿဖစ္ေလသည္။

သို ့ေသာ္ဒုတိယကတိတစ္ခုၿဖစ္သည့္စစ္တန္းလ်ားသို ့ၿပန္ပါမည္ဆိုေသာကတိကိုကားစစ္တပ္သည္မတည္ခဲ့ေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေနသည့္ကာလ၌ပင္ စစ္ေကာင္စီဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက I keep my promise ဟု ႏိုင္ငံၿခားသတင္းဌာနမ်ားသို ့ ေၿပာႀကားခ်က္ကို ရုပ္ၿမင္သံႀကား၌ အထင္အရွား ေတြ ့ရွိခဲ့ရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္ ့ကလည္း “ကၽြန္ေတာ္တို ့ စစ္တန္းလ်ားကို ၿပန္မွာပါ”
ဟု ေၿပာခဲ့ပါသည္။ အာဏာသိမ္းစဥ္ အစိုးရအဖြဲ ့၀န္ႀကီးမ်ားဖြဲ ့ရာ၌လည္းဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္က “အစိုးရဌာနေတြကို အနည္းဆံုး တတ္ႏိုင္သမ်ွဖြဲ ့စည္းထားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္သူက အစိုးရဖြဲ ့မွာ ၿဖစ္တဲ့အတြက္ကၽြန္ေတာ္တို ့အေနနဲ ့ အစိုးရအဖြဲ ့ က်ယ္က်ယ္ၿပန္ ့ၿပန္ ့ မဖြဲ ့တာၿဖစ္ပါတယ္”ဟု ေၿပာႀကားသြားခဲ့သည္။

“မင္းမွာသစၥာ လူမွာကတိ” ဆိုေသာစကားသည္ ၿမန္မာလူမ်ိဳးတို ့အတြက္အလြန္အေရးႀကီးေလသည္။ မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါး၌လည္း မင္းသည္သစၥာရွိရသည္။ ကတိတည္ရေလသည္။တိုင္းၿပည္အုပ္ခ်ဳပ္ရေသာဘုရင္မ်ားအေနၿဖင့္စကားတစ္ခု ႏႈတ္မွထြက္မိလ်ွင္ ေစာင့္ထိန္းရေလသည္။
“ထြက္ၿပီးသားဆင္စြယ္ ၀င္သည္မရွိ” ဟူ၍ပင္ အေလးအနက္ထားခဲ့ႀကသည္မဟုတ္ပါေလာ။ သို ့ေသာ္ စစ္အာဏာရွင္တို ့သည္ မင္းမွာလည္း သစၥာမရွိ၊လူမွာလည္း ကတိမတည္ႀကေပ။ ထြက္ၿပီးသားဆင္စြယ္သည္လည္း ၀င္၍သြားေလသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး၍ NLD က လူထု၏ဆႏၵ အမ်ားတကာ့ အမ်ားစုရခဲ့ေသာ္လည္း စစ္တပ္သည္ စစ္တန္းလ်ားသို ့ မၿပန္ရံုမက အာဏာသိမ္းကာ
အာဏာတြင္ ယစ္မူးသြားႀကေတာ့၏။ ၁၉၈၈ မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အထိ ၂၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း စစ္အာဏာရွင္တို ့သက္ဆိုးရွည္ဖို ့ကို သာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ႀကေလသည္။ ႏိုင္ငံမွာ မြဲသထက္မြဲ၊ ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်သထက္ေနာက္က်ကာမူးယစ္ေဆး၀ါး အမ်ားဆံုးထြက္ေသာ၊ ပိတ္ဆို ့မႈ အခံရဆံုးေသာ၊ နာမည္ဆိုးႏွင့္ေက်ာ္ႀကားေသာႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ၿမန္မာႏိုင္မွာလည္း ရွက္စရာေကာင္းေလာက္
ေအာင္ ပါ၀င္ခဲ့ပါေတာ့သည္။

၂၀၁၀ ပါတီစံုပါ၀င္ေသာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပၿပီး၍ အရပ္သားအစိုးရ တက္လာသည္ဆိုေသာ္လည္း စစ္တပ္သည္ စစ္တန္းလ်ားသို ့ၿပန္သြားခဲ့ၿပီေလာ။ ယခု ၂၀၁၃၊ ဧၿပီလအထိ စစ္တပ္သည္ စစ္တန္းလ်ားသို ့
ၿပန္မသြားေသးပါ။ အဘယ့္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္..

၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲအတည္ၿပဳခဲ့သည့္အခါ၌ ဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒသည္ စစ္တပ္ကို အဓိကေနရာ၌ထားေသာ ဖြဲ ့စည္းပံုၿဖစ္ၿခင္း၊ထိုဖြဲ ့စည္းပံုထဲတြင္ ၿပည္သူလူထု၏ဆႏၵမပါဘဲ၊ ၿပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္တင္ေၿမွာက္ၿခင္းမရွိဘဲ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္နႈန္းကိုလႊတ္ေတာ္၌ထားရွိၿခင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းၿပည္အတြက္ လိုအပ္သည္ဟု
ယူဆလ်ွင္ အခ်ိန္မေရြး အာဏာသိမ္းပိုင္ခြင့္ရွိၿခင္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ တပ္မွဴးႀကီးမ်ားပါ၀င္သည့္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာ္မတီက တိုင္းၿပည္အတြက္ အေရးပါဆံုးေသာ အဆံုးအၿဖတ္မ်ားတြင္
ဆံုးၿဖတ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိၿခင္း စေသာ ဖြဲ ့စည္းပံုပါဥပေဒမ်ားသည္ စစ္တန္းလ်ားသို ့ၿပန္မသြားေရး ဥပေဒကန္ ့သတ္ခ်က္မ်ား ၿဖစ္ေနေလသည္။

ယခု အာဏာရေနေသာ ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွာ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ႀကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ ့ၿဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္၏ လက္ကိုင္တုတ္ၿဖစ္သည္။၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုဥပေဒဆြဲၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏အမိန္ ့အရ ႀက့ံခိုင္ေရးအဖြဲ ့မွာ ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲသြားခဲ့၏။ ၿပည္သူ ့ဆီမွရေသာ ေငြမ်ားမွာ ထိုပါတီ၏ ရံပံုေငြမ်ား
ၿဖစ္သြားခဲ့သည္။ ထိုပါတီ၏ရံပံုေငြမ်ားမွာ အမွန္တကယ္ သန္ ့စင္ပါသေလာ။ထို ့အၿပင္ ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ မူလအစမွာ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းအိမ္ေစာင့္အစိုးရအၿဖစ္ အာဏာသိမ္းစဥ္က ဖြဲ ့စည္းခဲ့ေသာ ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးအဖြဲ ့ပင္မဟုတ္ပါေလာ။ ၿပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအစိုးရ သမၼတႏွင့္ ၀န္ႀကီးအဖြဲ ့၀င္အားလံုးမွာယခင္အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားၿဖစ္ေလသည္။ စစ္အစိုးရ
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္မွာ ယခု သမၼတဦးသိန္းစိန္ ၿဖစ္ေနသည္ပင္။ယူနီေဖာင္း၀တ္၍ ေတာင္ရွည္ပုဆိုးလဲကာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟု ေႀကြးေႀကာ္လိုက္ၿခင္း မဟုတ္ပါေလာ။

ထို ့ေႀကာင့္ စစ္တပ္သည္ စစ္တန္းလ်ားသို ့ၿပန္သြားၿပီလားဟု ေမးလ်ွင္ၿပန္မသြားေသးဟု ေၿဖရေပလိမ့္မည္။ စစ္တပ္သည္ စစ္တန္းလ်ားသို ့ၿပန္သြားၿပီးတိုင္းၿပည္ကာကြယ္ေရးအတြက္သာ တာ၀န္ယူမည္ဆိုလ်ွင္..

(၁) ဖြဲ ့စည္းပံုအေၿခခံဥပေဒမွ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ %ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အမိန္ ့ၿဖင့္ ထည့္သြင္းထားၿခင္းအား ပယ္ဖ်က္ရမည္။

(၂) တပ္မေတာ္မွ တိုင္းၿပည္အတြက္ လိုအပ္လာလ်ွင္ အခ်ိန္မေရြး အာဏာသိမ္းပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဆိုေသာ ကမာၻတြင္ မည္သည့္နိုင္ငံ၏ ဖြဲ ့စည္းပံုဥပေဒတြင္မွမရွိေသာ အာဏာရွင္စနစ္က်င့္သံုးေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာရွိေသာ ဥပေဒကို
ဖ်က္သိမ္းေပးရမည္။

(၃) ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကို ခၽြင္းခ်က္မရွိ ဖ်က္သိမ္း
ေပးရမည္။

ထက္ၿမက္

(ၿပည္သူ ့ဆႏၵဂ်ာနယ္ အတြဲ ၁၊ အမွတ္ ၆ တြင္ ေဖာ္ၿပပါရွိေသာ ထက္ၿမက္၏“စစ္တန္းလ်ားကို ၿပန္ႀကပါ” ေဆာင္းပါးမွ ထုတ္ႏုတ္ပါသည္)

Aunh Myo tun

No comments:

Post a Comment