Wednesday, 6 February 2013

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၅ (ငရဲသားတင္ျပသည္။)


၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၅

“ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီတုိ႔၏ မူ၀ါဒလမ္းညႊန္မႈမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အမိန္႔ ျပန္တမ္းမ်ား၊ ေၾကျငာခ်က္မ်ား ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီတို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ တာ၀န္မ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္ မ်ားကို လည္းေကာင္း ဆက္ခံသည္။ ယင္းအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔၀င္တဦးဦး သို႔မဟုတ္ အစုိးရအဖြဲ႔၀င္တဦးဦး၏ တာ၀န္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေၾကာင္းျပဳလ်က္ ယင္းတုိ႔အား တရားစြဲဆုိျခင္း အေရးယူျခင္း မရွိေစရ။”
=====================================================================
(ထို ဥပေဒတြင္ပါ၀င္ေသာ ပုဒ္မ တစ္ခုတည္း၏အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား)

--------------------------------------------------------------------------
ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနႏွင့္ တရားမ၀င္ စက္သုံးဆီ တင္သြင္းေနတဲ့ သေဘၤာမ်ား (ဥပမာ၊ ေရႊသံလြင္ကုမဏီပိုင္သေဘာၤ၊)ကုိ စစ္ေဆးခြင့္မရွိ..။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္..။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးရံုးမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔အရ စက္သုံးဆီတင္ သေဘၤာမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အေနႏွင့္ စစ္ေဆးခြင့္မရွိပါ..။
(ရဲအုပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း)

ထိုအမိန္႔ .. အဘယ့္ေၾကာင္ ့ယေန႔အခ်ိန္အထိ အာဏာသက္ေရာက္ေနသည္းကို မည္သည့္ တာ၀န္ရွိုပုုဂိဳလ္မွ မရွင္းျပႏုိင္ပါ..။

-----------------------------------------------------------------------------
* န.၀.တ၊ န.အ.ဖ အုပ္ခ်ဳပ္ဆဲကာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ရ/သုံးစာရင္းကုိ ၀န္ႀကီးဌာန အလုိက္ မည္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ခြဲေ၀ သတ္မွတ္ သုံးစြဲပါသနည္း။
* ယင္းသို႔ခြဲေ၀သုံးစြဲျခင္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအက်ဳိး အတြက္ သက္ေရာက္မႈ ရွိ/မရွိ။
* ရ/သုံးမွန္းေျခေငြစာရင္းပါ သုံးခြင့္ျပဳထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အသုံးျပဳျခင္း ရွိ/မရွိ။
* ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမွာ မည္သည့္ မူ၀ါဒအရ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းႏွင့္ ထိုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္္ရာတြင္ မည္သည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားကို သုံးစြဲ၍၊ ထုိသုိ႔သုံးစြဲသည့္ ဘ႑ာေငြ မ်ားကုိလည္း မည္သူတို႔ အပ္ႏွင္းသည့္ အခြင့္အာဏာအရ သုံးစြဲသနည္း။

ေဒၚလာ သန္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ႏိုင္ငံျခားေၾကြးၿမီမ်ားအား မည္သည့္ေနရာတြင္ သံုးစြဲသနည္း... ။စသည္ ……….

(ထိုပုဒ္မေၾကာင့္ ... ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီမွ ..အထက္ပါကိစၥမ်ားအား စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈပိုင္ခြင့္ရွိ- မရွိ)
-------------------------------------------------------------------------------------
လယ္သိမ္း ယာသိမ္း ျခင္းမ်ားအား ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ တရား၀င္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း၊ စက္မႈေျမအျဖစ္ ေရာင္းခ်ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ား အားလယ္ယာမ်ား ျပန္လည္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါေၾကာင္း..

(ဦးခင္ေရႊ)
----------------------------------------------------------------------------------------
ပုဒ္မ (၄၄၅) ေၾကာင္ ့.. ဘာမွ မတတ္ႏုိင္ေတာ့သည့္၊ ေနာက္ျပန္လွည့္ မေဖာ္ထုတ္ အေရးမယူႏုိ္္င္ေတာ့သည့္ ..
သမုိင္းတြင္မည့္ .....အဆိုး၀ါးဆံုးေသာ အက်ပ္အတည္း ..။

(ႏိုင္ငံမဲ့ ႏွင့္ ခိုး၀င္) ဘဂၤါလီမ်ားအား ယာယီသက္ေသခံကဒ္ျပားမ်ားထုတ္ေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းထုတ္သည္ကို ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးထိန္လင္းက ၁၉၅၄ မွတ္ပံုတင္ေရး နည္းဥပေဒအရ ထုတ္ေပးခဲ့သည္ ဟု ေျဖၾကားခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၄င္း ရည္ညႊန္းေျပာၾကားေသာ ဥပေဒ နည္းဥပေဒ တို႔အရ ယင္းကဲ့သို႔ ထုတ္ေပး၍ မရေၾကာင္းေတြ႕ရသည္ ဟု ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ တစ္ဦးက Coral Arakan အားေျပာၾကားသည္။

ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၂)ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ လံုၿခံဳေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ထိန္လင္း က ႏႈတ္ျဖင့္ ေျဖၾကားရာတြင္ ၁၉၅၁-ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ေရး နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃/၁ ပုဒ္မခြဲ (က)(ခ)(ဂ) တို႔အရ ထုတ္ေပးခဲ့သည္ ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္ ဟု ဆိုသည္။

သို႔ရာတြင္ ထိုပုဒ္မမ်ားသည္ “ယခင္ ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ” သက္ေသခံကဒ္ျပား ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ ပ်က္စီးျခင္း၊ မထင္မရွားျဖစ္ျခင္း စသည့္ တစ္ခုခု အတြက္ သက္ေသခံကဒ္ျပားပိုင္ရွင္အေနျဖင့္ ယာယီ အသံုးျပဳရန္ အတြက္သာ ထုတ္ေပးပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရၿပီး၊ ယခင္က သက္ေသခံကဒ္ျပား ပိုင္ဆိုင္မႈ မရွိဖူးသူမ်ားကို အလြယ္သေဘာ ထုတ္ေပးရန္ ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိ ဟု ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ ၏ လႊတ္ေတာ္ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ က ေလ့လာ ေတြ႕ရွိထားသည့္အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ဆက္လုပ္သင့္သည္ကို စဥ္းစားႏိုင္ၾကရန္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားအားလံုး ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌမ်ား အားလံုးထံ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပးပို႔ထားသည္ ဟု အဆိုပါ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္က Coral Arakan အား ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၀-ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ အခ်ိန္ကေလးတြင္ကပ္၍ ကုလားမ်ားမဲေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အႏိုင္ရရွိေရးအတြက္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ၊ ရေသ့ေတာင္ႏွင့္ အျခားေသာ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီမ်ားရွိေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံမဲ့ ႏွင့္ ခိုး၀င္ ဘဂၤါလီမ်ားကို (အျဖဴေရာင္) ယာယီသက္ေသခံကဒ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးၿပီး မဲေပးေစရာ ဘူးသီးေတာင္ ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္ အစၥလမ္မစ္၀ါဒီ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို ကိုယ္စားျပဳကာ အႏိုင္ရလာခဲ့ၾကသည္။

ထို အစၥလမ္မစ္၀ါဒီမ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲသို႔ ေရာက္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ဗလီေဆာက္ခြင့္ျပဳေရး၊ ခိုး၀င္ကုလားမ်ား ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ား ရရွိေရး စသည္တို႔ကိုသာ တေက်ာ္ေက်ာ္ ေအာ္ဟစ္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ၾကသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အမတ္ အဒူေရာ္စက္ (ေခၚ) ဦးေရႊေမာင္ ဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး ႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရ တို႔၏ သေဘာဆႏၵအား ဆန္႔က်င္၍ အယ္ဂ်ာဇီးယား ရုပ္သံအစီအစဥ္တြင္ “ရိုဟင္ဂ်ာ” ဆိုေသာ လုပ္ႀကံဖန္တီး လူမ်ိဳးအတြက္ မထီမဲ့့ျမင္ ေစာ္ကားေမာ္ကားေျပာဆိုျခင္း တို႔ကို က်ဳးလြန္ေသာ္လည္း အစိုးရ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က မည္သို႔မွ အေရးမယူသည္မွာ ကုလားမ်ားက သိန္းေထာင္ခ်ီေပးကာ ၀ယ္ထားေသာ ျမန္မာအရာရွိႀကီးမ်ားသည္ ေပါက္ေရာက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းကို ညႊန္ျပသည္ ဟု စစ္ေတြ အေျခစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္သံုးသပ္သူ တစ္ဦးက Coral Arakan အား ေျပာၾကားသည္။
-------------------------------------------------------------------------------
===========================================================

အဲဒီလို ပုဒ္မေတြ ပါ၀င္တဲ့ အေျခခံဥပေဒကို မထိနဲ႔ လို႔ ...ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေနသူေတြ ... ရွိေသးသဗ်..။

No comments:

Post a Comment