Wednesday, 7 November 2012

ကလံုးထာ ရြာသူရြာသားမ်ားမွ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတဆီ ေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္း ကန္႔ကြက္လႊာ ပို႔


 သို႔
ဦးသိန္းစိန္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
 ေနျပည္ေတာ္
ေန႔စြဲ၊ ၂၊ ၁၁၊ ၂၀၁၂

အေၾကာင္းအရာ။           ။           ကလံုးထာေရကာတာစီမံကိန္းအား ကလံုးထာရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားမွ
ကန္႔ကြက္လႊာ တင္သြင္းျခင္း

အထက္ပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပက္သက္၍ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထား၀ယ္ခရိုင္၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ တလိုင္းယာေက်းရြာအုပ္စု၊ ကလံုးထာေက်းရြာရွိ ျပည္သူလူထု၏ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပက္သက္ေသာ လက္ရွိအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ တင္ျပအပ္ပါသည္။


ကလံုးထားေက်းရြာအေၾကာင္း
(၁)။      ကလံုးထာေက်းရြာသည္ ထား၀ယ္ခရိုင္အတြင္း၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ တလိုင္းယာေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ပါ၀င္ၿပီး ၁၈၈၁ ခုႏွစ္ခန္႔က အိမ္ေျခ (၁၅) လံုးျဖင့္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ကာ ယခုအခ်ိန္တြင္ အိမ္ေျခ (၁၈၂) အိမ္၊ လူဦးေရ (၁၀၀၀) ေက်ာ္ ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာ (၉၂၄၀) ဧက ရွိၿပီး ရြာသားမ်ားမွာ ဥယ်ဥ္ၿခံလုပ္ငန္းႏွင့္ ေတာတြင္းမွ သဘာ၀ အတိုင္း ရရွိေသာ ဖာလာ၊ ဓညင္း၊ ၀ဥ စေသာ သီးႏွံမ်ားကို အမွီျပဳ၍ အဓိကအသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ျပဳသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
(၂)။      ကလံုးထာေက်းရြာဆရာေတာ္၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ လမ္းတံတားမ်ား တည္ေဆာက္ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးက႑မ်ားတြင္ မိမိတို႔ ကိုယ္စြမ္း၊ ဥာဏ္စြမ္းရွိသေလာက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ကာ ခ်စ္ခင္စည္းလံုးစြာျဖင့္ မိမိတို႔ ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။
(၃)။      စမ္းေခ်ာင္းမ်ား၊ ေရပူစမ္း၊ ေရတံခြန္မ်ား၊ လိပ္ေက်း၊ ႀကံ႕သူေတာ္၊ ဂ်ီေလွာင္စေသာ ရွားပါးသားရဲ တိရိစၦာန္မ်ား ေနထိုင္က်က္စားရာေနရာျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမႏွင့္လည္း ကပ္လွ်က္ တည္ရွိပါသည္။
လက္ရွိ အစိုးရအေပၚ ျပည္သူမ်ား အားကိုးယံုၾကည္မႈ

(၄)။      လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ေရာက္ရွိကာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ က႑ေပါင္းစံုတြင္
အေျပာင္းအလဲမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းအား မိမိတို႔သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ၀မ္းသာပိတီ ျဖစ္ရပါသည္။
(၅)။      လက္ရွိအစိုးရသည္ လူထုမွ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ လူထု၏ အခက္အခဲမ်ား ႏွင့္ လူထုအသံအား နားစြင့္ကာ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ဟုလည္း အေလးအနက္ယံုၾကည္ထားပါသည္။

ကလံုးထာေရကာ စီမံကိန္း ႏွင့္ အီတာလ်ံထိုင္း ကုမၸဏီမွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

(၆)။      မိမိတို႔ ကလံုးထာေက်းရြာသည္ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အား ေထာက္ပံ့ရန္ ေရကာတာတည္ေဆာက္ပါက ေရျမဳပ္ဧရိယာတြင္ ပါ၀င္သည့္အတြက္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ အီတာလ်ံထိုင္း ကုမၸဏီ မွ အဆိုျပဳသည့္ အေပၚ ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ားမွ မေျပာင္းေရႊ႕လိုေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးထံသို႔ အသနားခံစာတင္သြင္းခဲ့ၿပီး အီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား၊ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္လည္း တရား၀င္ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။
(၇)။      ၂၈.၁၀.၂၀၁၁ မွ ၂၅.၁၁.၂၀၁၁ အတြင္း (၅) ႀကိမ္တိုင္တုိင္ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္လုပ္ငန္း အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ ဥကၠဌ ဦးတင္ေမာင္ေဆြ၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး၊ အီတာလ်ံထိုင္း ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ လာေရာက္၍ ေရကာတာစီမံကိန္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ပံုစံမ်ားေ၀ငွေသာ္လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းမရွိပါ။
(၈)။      ၁၆.၇.၂၀၁၂ တြင္ အီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ရြာသားမ်ား ေတြ႕ဆံုရာတြင္လည္း မည္သူမွ် မေျပာင္းလိုေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။
(၉)။      လက္ရွိတြင္ ကလံုးထာေက်းရြာရွိ ေျမလြတ္ေျမရိုင္းမ်ားအား ေရာင္းခ်ထားသူလူတစ္စုႏွင့္ အီတာလွ်ံထိုင္းကုမၸဏီထံမွ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ ရရွိလိုသူမ်ားမွ ကလံုးထာေက်းရြာတြင္ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ရြာေျပာင္းေရႊ႕ရန္ သေဘာတူေၾကာင္းလက္မွတ္ေရးထိုးကာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ တင္ျပထားသည္ကို မိမိတို႔ရြာသူရြာသားအမ်ားစု အေနျဖင့္ လံုး၀ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ဆႏၵမရွိေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။
စီမံကိန္းေၾကာင့္ ရပ္ရြာအေပၚ လူမႈစီးပြားေရး သက္ေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား

(၁၀)။   မိမိတို႔ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအား လိုလားသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။
(၁၁)။   မိဘဘိုးဘြားမ်ားလက္ထက္ကတည္းက ပင္ပန္းတႀကီး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္လာခဲ့ေသာ ဥယ်ဥ္ၿခံေျမမ်ား မွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိစ ျပဳလာသည့္ အေျခအေနေရာက္မွ အလံုးစံုဆံုးရံႈးၿပီး အစမွ ျပန္လည္ထူေထာင္ရလွ်င္ ေနာက္လာေနာင္သားမ်ားအတြက္ပါ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး မ်ားစြာပင္ပန္းဆင္းရဲ မည္ျဖစ္သည္။
(၁၂)။   အီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ အဆိုျပဳထားသည့္ ေနရာ ႏွင့္ အနီးအနား ေတာရိုင္းမ်ားတြင္ စီးပြားေရးသမားမ်ားမွ ေျမေနရာလြတ္မက်န္သေလာက္ ၀ယ္ယူထားၿပီးျဖစ္၍ ရြာသားမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ေျမေနရာ မရွိပါ။
 (၁၃)။  အီတာလ်ံထိုင္း ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ေရကာတာတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ နီးစပ္ရာစည္းရံုးသိမ္းသြင္းျခင္းနည္းလမ္းကို သံုးလာျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာအတြင္း အခ်င္းခ်င္းၾကား စိတ္၀မ္းကြဲျပားေစျခင္း၊ ရန္လိုမုန္းထားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစျခင္းျဖင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးကို တိုက္ရိုက္ ထိခိုက္ေစပါသည္။
(၁၄)။   ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားေပးမည္ဟု အဆိုျပဳေသာ ေနရာမ်ား ႏွင့္ ေရျမဳပ္ဧရိယာတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ ေျမေနရာမ်ားအား ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ခံစီးပြားေရးသမားတစ္စုမွ ေလ်ာ္ေၾကးေငြရလိုစိတ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေငြအား လူအားျဖင့္ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းကာ ဟန္ျပဥယ်ဥ္မ်ား ဖုတ္ပူမီးတိုက္ စိုက္ပ်ိဳးလာျခင္းျဖင့္ ရြာသားအမ်ားစု မွီခိုအားထားေနရေသာ ဖာလာ၊ ဓညင္း၊ ၀ဥ၊ ၀ါး စသည့္ သဘာ၀ေတာထြက္ သီးႏွံပင္မ်ား အႀကီးအက်ယ္ ပ်က္စီးကာ အိမ္ေထာင္စုတိုင္းနီးပါး ယခုႏွစ္ မိသားစု၀င္ေငြေလ်ာ့က်ခဲ့ရပါသည္။
(၁၅)။   ေလ်ာ္ေၾကးရလိုမႈျဖင့္ ေတာရိုင္းမ်ား ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းလာျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ရမည့္ သတင္းမ်ား ေၾကာင့္ ၿခံေျမမ်ားေရာင္းခ်လာျခင္း၊ ေရတို ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္ကို ျပကာ အယံုသြင္းျခင္းႏွင့္ ေမွ်ာ္ကိုးမိလာျခင္းတို႔သည္ ဥယ်ဥ္မ်ားေပၚတြင္ မွီခိုေနေသာ ရြာသားမ်ားအား စား၀တ္ေနေရးမေျပလည္မႈ ႏွင့္ တဖက္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရျခင္းမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏိုင္ပါသည္။

ရြာသူ၊ ရြာသားမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထား

(၁၆)။   ကလံုးထာေက်းရြာသူ၊ ေက်းရြာသားမ်ားသည္ မိမိတို႔ ရပ္ရြာမွ အျခားမည္သည့္ေနရာသို႔ မေျပာင္းေရႊ႕လိုပါ။
(၁၇)။   အီတာလ်ံထိုင္းကုမၸဏီမွ လုပ္ေဆာင္မည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းႏွင့္ ေရကာတာတည္ေဆာက္ရန္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႀကိဳးစားေနျခင္း ႏွင့္ စီမံကိန္းမွ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္တစ္စံုတစ္ရာ ရရွိလိုသူတစ္စုမွ ရပ္ရြာအားကိုယ္စားျပဳဟန္ေဆာင္ကာ စီမံကိန္းအားလိုလားေၾကာင္း စာတင္ခဲ့ျခင္းအေပၚ လံုး၀ ကန္႔ကြက္ပါသည္။
 (၁၈)။  ၀ိသမေလာဘ စီးပြားေရးသမားမ်ား  ေျမေနရာမ်ား စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ခ်ဲ႕ထြင္ေနျခင္းအား အျမန္ဆံုး ထိထိေရာက္ေရာက္တားဆီးေပးပါရန္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။
(၁၉)။   ေဒသခံမ်ား၏ ဘ၀လံုၿခံဳမႈ ႏွင့္ သဘာ၀ပါတ္၀န္က်င္ကို ထိခိုက္ေစေသာ ေရကာတာစီမံကိန္းအား အစား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ သဘာ၀အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

ကလံုးထာေက်းရြာသူ၊ရြာသားမ်ား
ရြာသူ၊ရြာသားမ်ား၏ လက္မွတ္မ်ားအား ပူးတြဲတင္ျပအပ္ပါသည္။

မိတၱဴကို
(၁)။      ၀န္ႀကီး၊ ပါတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္
(၂)။      ၀န္ႀကီး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္
(၃)။      ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္
(၄)။      ဥကၠဌ၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
(၅)။      ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး
(၆)။      တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရံုး
(၇)။      တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး
(၈)။      စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး
(၉)။      အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ထား၀ယ္ခရိုင္
(၁၀)။   အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္
(၁၁)။   ဥကၠဌ၊ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ
(၁၂)။   တာ၀န္ခံ၊ KNU ဆက္ဆံေရးရံုး၊ ထား၀ယ္
(၁၃)။   လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
(၁၄)။   ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
(၁၅)။   လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ား
(၁၆)။   Italian Thai Development Public Co.ltd
(၁၇)။   သတင္းမီဒီယာမ်ား
(၁၈)။   လက္ခံ
သတင္း ေဒါင္းမာန္ဟုန္ 
ကိုထြန္းေ၀ စာမ်က္ႏွာ  

No comments:

Post a Comment