Wednesday, 28 November 2012

အေမရိကန္သမတၾကီးမစၥတာဘားရက္အိုုဘားမားအားေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦၾကီးတည္ေဆာက္ေရး အတြက္ကူညီပါရန္ ဝိုုင္းဝန္းလက္မွတ္ေရးထိုုး၍ေမတၱာရပ္


by Htun Aung Gyaw on Tuesday, November 27, 2012 at 4:06pm ·
http://www.ipetitions.com/petition/petition-to-president-barack-obama-asking-for-help/

ေအာက္ကစာဖတ္ျပီးရင္အေပၚကလင့္ကိုုကလစ္လုုပ္ျပီးလက္မွတ္ထိုုးၾကပါ။
ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္...မွ


အေမရိကန္သမတၾကီးမစၥတာဘားရက္အိုုဘားမားအားေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦၾကီးတည္ေဆာက္ေရး အတြက္ကူညီပါရန္ ဝိုုင္းဝန္းလက္မွတ္ေရးထိုုး၍ေမတၱာရပ္ခံျခင္း။

သမတၾကီးခင္ဗ်ား
ကြ်န္ုုပ္တိုု႔သည္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား၊ ႏွင့္ျမန္မာျပည္သားမ်ားျဖစ္ ၾကပါသည္။ သမတၾကီးမွ နိုုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၂ ေန႔ တြင္ ကြ်နုုပ္တိုု႔ျမတ္နိုုး တန္ဖိုုး ထားေသာရန္ကုုန္တကၠသိုုလ္ၾကီးတြင္ ေျပာ ၾကားခဲ့သည့္ႏွစ္လိုုဘြယ္ရာ ေကာင္း ေသာ မိန္႔ခြန္းၾကီး ကိုုေလးနက္စြာနားေထာင္ခဲ့ၾကပါသည္။

သမတၾကီး၏မိန္႔ခြန္းသည္ကြ်န္ုုပ္တိုု႔အားစိတ္အားတက္ၾကြေစသည့္နည္းတူ အနာဂါတ္ ကိုုေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္အသိအျမင္ကိုုလည္းေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုု႔အတြက္သမတၾကီး၏ဗမာျပည္  အခက္အခဲမ်ားကိုုနားလည္စာနာမွဳ၊ ႏွင့္ အားေပးေထာက္ခံမွဳတိုု႔အတြက္ကြ်နုုပ္တိုု႔ကအထူး ေက်းဇူး တင္ရွိပါသည္။ကြ်နုုပ္တိုု႔၏ရန္ကုုန္တကၠသိုုလ္တြင္ရွိသည့္ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦၾကီးအားစစ္ အာဏာရွင္စံနစ္မွဂ််လိုုင္လ ၈ ရက္ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္တြင္ေဖါက္ခြဲဖ်က္စီးျပစ္ခဲ့ျခင္းကိုုျပန္ လည္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ ဤစာကိုုေရးသား၍ ေမတၱာရပ္ခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။


ထိုုေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦၾကီးကိုုျဖိဳခ်ဖ်က္စီးခံရျပီးေနာက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏အသံလည္းဆိတ္သံုုးခဲ့ရပါသည္။ထိုု႔အျပင္ေက်ာင္းသားမ်ားဆံုုဆည္းေဆြးေႏြးျငင္းခုုန္ရာေနရာဌာနသည္လည္းေပ်ာက္ဆံုုးခဲ့ရပါသည္။
အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ေခတ္အဆက္ဆက္မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္အသင္းအပင္းဖြဲ႔ စည္းျခင္းအေတြ႔အၾကံဳ မရွိျခင္း၊ ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္ျခင္းအေလ့အထ ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေတြ႔အၾကံဳမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခိုုင္မာေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ မလာ ခဲ့ဘဲရွိခဲ့ရသည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားမရွိဘဲ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦမရွိဘဲ၊ ေက်ာင္းသားရံုုးခမ္းမ်ားမရွိဘဲ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေၾကာင္းအရာအရပ္ရပ္ကိုုေဆြးေႏြးတိုုင္ ပင္ခြင့္ရၾကမည္မဟုုတ္ေပ။ ထိုုကဲ့သိုု႔ဆက္လက္ျဖစ္ေနပါကျမန္မာျပည္သည္အာဏာရွင္အ ဆက္ အႏြယ္မ်ားလက္မွလြတ္ ေျမာက္နိုုင္လိမ့္မည္မဟုုတ္။
ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦးအေနႏွင့္ ကိုုလိုုနီစံနစ္ လက္ ေအာက္မွလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦၾကီးတြင္ ေဆြေႏြး ျငင္းခံုုခဲ့ဘူးပါသည္။


ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦၾကီးတည္ရွိရာေနရာကြက္လပ္ၾကီးသည္ယၡဳအခါတြင္ျခံဳႏြယ္ မ်က္ရိုုင္းပင္မ်ားႏွင့္တည္ရွိလွ်က္ေနေပသည္။ ကြ်နုုပ္တိုု႔အေနႏွင့္အနာဂါတ္လူငယ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသား သမဂၢအေဆာက္အဦၾကီးကိုုျပန္လည္ကူညီတည္ေဆာက္ေပးေစလိုုပါသည္။ ထိုုအခါေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္သူတိုု႔ရဲ႕ရပိုုင္ခြင့္မ်ားကိုုရယူနိုုင္ျပီးလြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြးခြင့္ရ နိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုုအခ်က္သည္မည္သည့္ပညာေရးဝန္းက်င္တြင္မဆိုုလိုုအပ္ေနသည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦၾကီးတည္ေဆာက္ေရးသည္လက္ရွိအုုပ္ခ်ဳပ္ ေန ေသာအစိုုးရႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။


အကယ္၍အေမရိ ကန္အစိုုးရမွလိုုက္ ေလွ်ာ၍ကူညီတည္ေဆာက္ေပးပါက လက္ရွိ အုုပ္ခ်ဳပ္ ေနေသာဦးသိန္းစိန္အစိုုးရသည္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ဟန္႔တားလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု ကြ်န္ုုပ္ တိုု႔ယံုုၾကည္ပါသည္၊ အေမရိကန္ရွိ ဝါးလ္ထရိတ္စင္တာကိုုအၾကမ္းဖက္ သမား မ်ားက ဖ်က္စီးလိုုက္ ေသာ္လည္းျပန္လည္တည္ ေဆာက္ေနသကဲ့သိုု႔ ကြ်နုုပ္တိုု႔၏ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္ အအံုုၾကီးကိုုလည္းထိုုစိတ္ဓါတ္ ျဖင့္ကူညီတည္ေဆာက္ေပး ေစလိုုပါသည္။ ထိုုအသစ္တည္ ေဆာက္ ေသာေက်ာင္းသားသမဂၢအ ေဆာက္အဦၾကီးသည္ ျမန္မာေက်ာင္း သားမ်ား အတြက္ သမိုုင္းဝင္မွတ္တိုုင္ၾကီးတခုုအသြင္ျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စိတ္ဓါတ္ ကိုုျမွင့္တင္နိုုင္မည္ျဖစ္ သလိုု အေမရိကန္နိုုင္ငံမွပညာေရးႏွင့္ဒီမိုုကေရစီေရးတိုု႔ အတြက္ အကူအညီေပးခဲ့သည့္သမိုုင္းဝင္မွတ္တိုုင္တခုုအျဖစ္ရန္ကုုန္တကၠသိုုလ္ၾကီးထဲတြင္ က်န္ရစ္ပါလိမ့္မည္။


ထိုုအေဆာက္အဦၾကီးေဆာက္လုုပ္ျပီးစီးပါကအျခားျခားေသာတကၠသိုုလ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လည္းအလားတူေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦမ်ားကိုုလိုုက္လံတည္ေဆာက္လာလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သမတၾကီးေျပာၾကားခဲ့သလိုု နိုုင္ငံတိုုင္း၏ဖြံ႔ျဖိဳးတိုုးတက္မွဳသည္၊ လူသား အရင္း အျမစ္မ်ားေပၚတြင္သာမူတည္ေနသျဖင့္ ကြ်နုုပ္တိုု႔အေနႏွင့္သမတၾကီးမွ ပန္႔ပိုုးကူညီ လိမ့္မည္ဟုုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ရိုုးသားစြာျဖင့္

လက္မွတ္မ်ား

Petition to President Barack Obama asking for help to rebuild the historic Burmese Student Union Building in Rangoon.

Dear Mr. President,

We are students, former students and citizens from Burma, and would like to request your  help to rebuild our historic Rangoon University Student Union Building, which was destroyed by the military dictatorship government on July 8, 1962.  We carefully listened to the remarkable speech that you gave to us, when you visited Rangoon, Burma on November 19, 2012, and spoke at our beloved Rangoon Arts and Science University (RASU).  Your speech inspired and moved us, and also gave us a vision for our future.  Thank you so very much for your kind understanding and for your encouragement.

For the past 50 years, the student voices of RASU have been silent, since their gathering place for debate and discussion was bombed by the Burmese Army on that fateful day.   Our new generation of students has no place to gain the experiences of interacting with each other and developing organizational skills, such as how to talk together, plan together, organize, and work together as a group.   Without a student government (Student Union) for a discussion place and offices, Burma will not develop any future leaders of a “civil society,” and so its governance will remain in the hands of authoritarian rulers.  During the 1930s, when the foundations for Burma’s struggle for independence from colonial rule were being laid, General Aung San emerged as a student leader at RASU and attended many discussions that were held in the RASU Student Union Building.

Today the site of the former RASU Union Building is an empty space overgrown with wild grass and bushes.  We would like to request your government to fund the rebuilding of our Union, which symbolizes our forgotten hopes and rights for freedom and a better future for our beloved homeland.   We need a structure where students can form their own organizations and participate in a student government of their institution. We believe that the rebuilding of our historic Student Union Building could be a key to reconciliation between the military backed governments and the students.  We believe the current U Thein Sein government would be willing to accept an offer by the US government to help rebuild our Student Union Building, just as the 9/11 twin towers building in New York City is being rebuilt.  A rebuild RASU Student Union Building would serve as a historical monument that would symbolize for the Burmese students, and the nation, that Americans are supporting our freedom and democracy that sprang forth from this historical university.  We hope that the United States can start this monument to freedom and democracy at RASU, and then we will organized the people and start it in other universities after the completion of the rebuilding at RASU.

We sincerely hope that you will be able to help us and we would be very honored to hear from you.

From the bottom of our hearts,
Signedhttp://www.ipetitions.com/petition/petition-to-president-barack-obama-asking-for-help/

No comments:

Post a Comment