Wednesday, 8 May 2013

တ႐ုတ္ - ျမန္မာ ပိုက္လိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္
( 6 May 2013 ရက္စြဲပါ Energy Tribune မွ Tim Daiss ၏ China’s Myanmar Pipeline drama continues to unfold သတင္းကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္။)
Photo Credit by Offshore - asia.blogspot.com

မည္သို႔ပင္ အခက္အခဲမ်ား ရွိေနေစကာမူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ေရနံႏွင့္ ဂက္စ္ပိုက္လိုင္း လုပ္ငန္း မ်ားအား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားမွ ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် ေ၀ဖန္ ေျပာဆို မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ ေရြသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံပိုက္လိုင္းအား အျပင္းပြားမႈမ်ား ၾကားမွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းသည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရနံမ်ားကို မလကၠာ ေရလက္ၾကားမွတစ္ဆင့္ ျဖတ္သန္းကာ ပို႔ေဆာင္ျခင္းကို ေ႐ွာင္႐ွားႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စြမ္းအင္လံုျခံဳေရးအတြက္ အပိုေရနံ ႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကိုပါ ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ပိုက္လိုင္းမ်ားကို ျမန္မာ့အေနာက္ဘက္ကမ္း႐ိုတန္းတစ္ေလွ်ာက္ ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ေဒသ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ Ruili သို႕မေရာက္ရွိခင္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ေဒသမ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ေရနံစိမ္းအတင္အခ် ျပဳလုပ္မည္႔ ဆိပ္ကမ္း တစ္ခုကိုလည္း ျမန္မာ့အေနာက္ ဘက္ ကမ္း႐ိုးတန္းရွိ ေက်ာက္ျဖဴေဒသတြင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမ်ားသည္ ေရႊ ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ကြက္မွ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို သယ္ယူပို႕ ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေရနံပိုက္လိုင္းမွာ ၇၇၁ ကီလိုမီတာ ( ၄၇၉ မိုင္) ရွည္လ်ားမည္ျဖစ္ၿပီး သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ Kunming , Guizhou ႏွင့္ Guangxi ေဒသမ်ားအထိ တိုးခ်ဲ႕သြားမည္ျဖစ္ကာ စုစုေပါင္းအေနျဖင့္၂,၈၀၆ ကီလိုမီတာ ( ၁,၇၀၀ မိုင္) ရွည္လ်ားမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းမ်ားကို ဇြန္လတြင္ ၿပီးစီး၍ ေရနံစတင္ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္စီစဥ္ ထားပါသည္။

ေရနံပိုက္လိုင္းမ်ားကို တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားေရနံေကာ္ပိုေရးရွင္း (CNPC) ႏွင့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း ( MOGE ) တို႔မွ ပူးေပါင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွေရနံပိုက္လိုင္းကုမၸဏီ (SEACOP) မွ စီမံခန္႔ခြဲသြား မည္ျဖစ္သည္။

သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းကိုမူ CNPC, MOGE , Daewoo International , KOGAD ႏွင့္ Indain Oil and GAIL တို႔မွ ပူးေပါင္းရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံကာ တည္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံခန္႕ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားအား CNPC ၏ လက္ေအာက္တြင္ရွိေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း ကုမၸဏီ ( SEAGP) မွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ထပ္မံျဖည့္စြက္ရပါက CNPC သည္ ေရႊေရနံလုပ္ကြက္ရွိ A – 1 ႏွင့္ A – 3 အကြက္မ်ားမွ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ ၀ယ္ယူ ရန္ အတြက္ ႏွစ္ ၃၀ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုး သေဘာတူညီၿပီးျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းသည္ စတင္ေဆာက္လုပ္စဥ္ကပင္ ကန္႕ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး စီမံကိန္းၿပီးဆံုး ကာနီးေလေလ သေဘာမတူေၾကာင္း ကန္႕ကြက္မႈမ်ား မ်ားလာေလေလပင္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္အစိုးရအျဖင့္ CNPC မွတစ္ဆင့္ အဆိုပါ အေရွ႕ေတာင္အာရွသားမ်ား၏ ပဋိပကၡျပႆနာမ်ားကိုကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္ေသာရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ျမန္မာ - တ႐ုတ္ ပိုက္လိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ( MCPWC) မွ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကို ဧၿပီလကုန္တြင္

ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ မႈမ်ားအေပၚ အကဲျဖတ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရသူမ်ားက သိမ္းဆည္းခံရေသာ ေျမယာမ်ားအတြက္ ေပးေသာ နစ္နာေၾကးွမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ညီညႊတ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႕သို႕ မေက်နပ္မႈမ်ားရွိေနေသာလည္း MCPWC မွ ပိုက္လိုင္းအသံုးစရိတ္၏ .၀၁၂၈ ရာခုိင္ႏႈန္းကိုသာ ေျမယာ သိမ္းဆည္းခံရသူမ်ား၏ နစ္နာေၾကးေငြအျဖစ္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တံု႕ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေျပာၾကားရာတြင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွာ စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေျမယာသိမ္း ဆည္းခံရသူမ်ားအားလံုးကို နစ္နာေၾကး ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရေသာ ရြာသူ ရြာသားမ်ား၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႕မွာ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈအတြက္ မည့္သည့္နစ္နာေၾကးမွ ရရွိျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း အဆိုပါ အဖြဲဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေ၀ဖန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႕ ဧရာ၀တီသတင္းဌာန၏ သတင္းအရ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရေသာ လယ္သမား မ်ားသည္လည္း ေလ်ာေၾကးေငြ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဧရာ၀တီသတင္းဌာနမွ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၁၀ တြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံခဲ့ရေသာ လယ္သမားတစ္ဦးအေၾကာင္း ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားရာတြင္ အဆုိပါလယ္သမားသည္ ၎၏ ဟက္တာဧက ၆၀ က်ယ္၀န္းေသာ ေျမေနရာ အတြက္ ေလ်ာေၾကးေငြ က်ပ္သိန္းေလးဆယ္ ( ေဒၚလာ ၄,၆၂၅) သာရရွိခဲ့သည္။ သူသည္ အဆိုပါေျမေနရာ တြင္လက္ဖက္စိုက္ပ်ိဳး ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ သိန္းငါးဆယ္ (ေဒၚလာ ၅,၇၀၀) ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္ အဆုိပါလယ္သမားသည္ နစ္နာေၾကးေငြအျပည့္ျဖစ္ေသာ တစ္ ဟက္တာဧကလွ်င္ က်ပ္ သိန္းေလးဆယ္ ( ေဒၚလာ ၄,၆၂၅) ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ရွိေနခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႕ပင္ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၁ ခုတြင္လည္း အလားတူ ျပႆနာမ်ား ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းစတင္ရာ ေဒသျဖစ္သည့္ မေဒးကၽြန္းမွ နယ္ခံမ်ားက သိမ္းဆည္းခံထားရေသာ ေျမေနရာမ်ားအတြက္ ေလ်ာေၾကးေငြမ်ား အျပည့္၀ရရွိျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္လည္း ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းစတင္ရာ မေဒးကၽြန္းေပၚရွိ ေျမေနရာအမ်ားစုမွာ ေျမလြတ္ေနရာမ်ားအျဖစ္ တရား၀င္မွတ္တမ္းမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရသူမ်ားကို ေလ်ာေၾကးေငြေပးအပ္ရန္ ျဖစ္စဥ္သည္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနေၾကာင္း CNPC ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မေဒးကၽြန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးထြန္းၾကည္မွ ကၽြန္းသူကၽြန္းသား အမ်ားစု၏ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္း မရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တံု႕ျပန္ေျပာဆိုရာတြင္

“ ကၽြန္းသူကၽြန္းသားေတြက ဒီေျမေပၚမွာဘဲ ဓါးမဦးခ်လုပ္ကိုင္ရင္း ေနလာခဲ့ၾကတာပါ .. တကယ္လို႕ သူတို႕ ( CNPC) က ေျမယာပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း တရား၀င္စာရြက္စာတမ္း မျပႏိုင္တဲ့သူေတြကို နစ္နာေၾကးမေပးဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လူေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးအတြက္ ဆက္ၿပီး တြန္းအားေပးသြားရမွာဘဲ” ဟု တံု႕ျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သိမ္းဆည္းေျမယာမ်ားအတြက္ ေလ်ာေၾကးသည္ CNPC မွေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာမ်ား၏ အစကနဦးမွ်ပင္ရွိ ေသးသည္။ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေရနံကိစၥကုိ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေကာင္းေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သည္ရွိေစဦး ။ ပိုက္လိုင္းမ်ား၏ လံုျခံဳေရးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ခက္ခဲေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု ရွိေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။

ကခ်င္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရစစ္ေၾကာင္းမ်ားသည္ ပိုက္လိုင္းတည္ရွိရာ ေျမာက္ဘက္ ယူနန္ေဒသ အနီးတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္ဟု ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားမွ ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္းမ်ား၏ လံုျခံဳေရးကိစၥသည္ အထူးတလည္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ေကာင္းလြန္းေနခဲ့သည္။

“ေျမေပၚပိုက္လိုင္းေတြ တည္ရွိတဲ့ေနရာနဲ႕ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာက တကယ္ကို နီးကပ္ေနပါတယ္” ဟု Interfax သတင္းေအဂ်င္စီမွ အေနာက္တိုင္းလံုျခံဳေရးအၾကံေပးတစ္ဦး၏ စကားကို ကိုးကားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တုိက္ပြဲမ်ားထံမွ က်ည္ဆံ မ်ားသည္ ေပါက္ကြဲမႈကို အလြယ္ကူျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္ဟု ၎က ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ CNPC မွတာ၀န္ရွိအႀကီးအကဲမ်ားအတြက္ အမဂၤလာ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို ၾကားလိုက္ ရသည္ႏွင့္ တူေပသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စိတ္၀င္စားမႈသည္ အမုန္းတရားမ်ား ဖန္တီးေန သကဲ့သို႕ျဖစ္ေနသည္ကို ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈမ်ား ၿပီးဆံုးသည္နက္တစ္ၿပိဳက္နက္ ဘိုးဘြားပိုင္ ေျမမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို သိမ္းယူခံလိုက္ရေသာေၾကာင့္ ေဒါသထြက္ေနၾကသည့္ လယ္သမားမ်ား၏အျဖစ္ကို ေထာက္႐ႈ ျခင္းအားျဖင့္ သိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အျခားေသာ စြပ္စြဲေျပာဆိုထားမႈမ်ားသည္ ပို၍ပင္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသခံမ်ားမွ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ပိုက္လိုင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စစ္သားမ်ားသည္ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုထားခဲ့သည္။

စစ္သားမ်ား ပိုက္လိုင္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေရာက္ရွိလာစဥ္ကတည္းပင္ ၎တို႕အေပၚ ကန္႕သတ္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုထားသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုကဲ့သို႕ ျပန္လည္ေျပာဆို ၀ံ့ေသာ ေဒသခံမ်ားမွာ မၾကာခဏ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေလ့ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႕တြင္ မေဒးကၽြန္းေဒခံမ်ား သည္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ပိုက္လိုင္းမ်ားတည္ေဆာက္မႈကို ဆႏၵျပခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံခဲ့ရသည္ဟု ျမန္မာတိုင္းမ္တြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ဆႏၵျပသူမ်ားက ႏွစ္ႀကိမ္တိတိ( ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ မတ္လ) ဆႏၵျပခြင့္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ ေသာ္ လည္း ပယ္ခ်ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရွိသည္။

စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေနသည္မွာ CNPC ႐ံုးအားဆႏၵျပခဲ့ၾကေသာ လူအေယာက္ ၂၀၀ ထဲမွ အဖမ္းခံထားရေသာ လူ ၁၀ ေယာက္သည္ CNPC မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္တြင္ သူတို႕၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ သည္။ သို႕ေသာ္ CNPC မွ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုထားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဒိြဟမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြက္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္းမ်ားၿပီးစီးကာ လုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္လ ႏွစ္လ အတြင္းစတင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လိမ့္မည္ဆိုပါက တ႐ုတ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဆိုေသာ နည္းလမ္းမွာ ေစာင္႔ၾကည္႔ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍သာ ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ရာ၌ပင္ ဤမ်ွျပႆနာျဖစ္ေနပါက ၿပီးစီး၍ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ခ်ိန္တြင္ အိပ္မက္ဆိုးမ်ား ၾကံဳရေတာ႔ မည္ဟုသက္ေသျပေနသလိုပင္။

Yangon Chronicle

No comments:

Post a Comment