Friday, 1 February 2013

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကိုရီးယား မွ ျမန္မာမိသားစုမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ပြဲ
korea  သတင္းမ်ားမွာ  မ်က္ႏွာဖံုး  အျဖစ္ေဖာ္ျပတဲ ့ ယေန ့
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကိုရီးယား မွ ျမန္မာမိသားစုမ်ား  ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ပြဲတြင္  ျပည္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးတဲ့ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိမရွိ ေမးျမန္းရာ - ဒီကိစၥကို သိရွိပါေၾကာင္း၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ ဥပေဒေတြ ျဖစ္လာဖို႔ လိုေၾကာင္း၊ ျမန္မာသံရုံးမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံသားေတြကို ကူညီေပးတဲ့ သူေတြ ျဖစ္လာဖို႔ လိုေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


아웅산 수치-이희호, 민주화운동 두 거목의 첫 만남


아웅산 수치, 이희호 여사 면담 (서울=연합뉴스) 신준희 기자 = 미얀마 민주화 운동 지도자 아웅산 수치 여사가 1일 오전 서울 마포구 동교동 김대중도서관을 방문, 이희호 여사와 만나 악수를 하고 있다. 2013.2.1 hama@yna.co.kr

"故김대중 전 대통령 기뻐했을 것"…"만날 기회없어 유감"

(서울=연합뉴스) 김지헌 기자 = 세계적 민주투사로 이름을 떨친 두 여걸이 생애 처음으로 얼굴을 마주했다.

방한 중인 미얀마 민주화운동 지도자 아웅산 수치 여사는 1일 서울 마포구 동교동 김대중도서관 5층에 있는 고(故) 김대중 전 대통령의 집무실에서 이희호 여사를 예방했다.

한국과 미얀마의 민주화운동 산증인인 두 사람이 직접 만난 것은 이번이 처음이다.

이 여사가 "남편이 살아 계셨다면 상당히 기뻐하셨을 겁니다. (김 전 대통령은) 여사님 건강과 자유를 갈망하셨어요"라고 말을 건네자 수치 여사는 "(김 전 대통령을) 만날 기회가 없어 너무 유감입니다"고 답했다.

이 여사가 "2007년에는 '버마의 밤'을 열어서 수치 여사님이 자유롭게 되시기를 원하는 그런 성금을 준비하곤 했었다"고 회상하자 수치 여사는 "지금까지 주신 친절과 행동에 정말 감사드린다"고 화답했다.

접견에 동석한 민주통합당 박지원 전 원내대표와 김대중도서관 김성재 관장이 미얀마 민주화와 수치 여사의 정치적 자유를 위한 김 전 대통령의 노력을 언급하자 수치 여사는 "여러분의 노력 덕분에 제가 가택연금에서 나오게 됐다. 버마 민주화를 위해 해주신 모든 행동에 감사드린다"고 말했다.

두 사람은 화기애애한 분위기 속에 10여분간 공개 대담을 한 후 비공개로 다시 10분 정도 대화를 나눴다.

이 여사는 편치 않은 걸음에도 접견에 앞서 도서관 지하에서 열린 미얀마 교민 간담회에 참석한 수치 여사를 맞이하려고 지하홀 앞에서 간담회가 끝날 때까지 10분여를 기다렸다.

미얀마 교민들에게 "김대중도서관 방문을 대단히 환영합니다. 감사합니다"라고 말해 박수갈채를 받기도 했다.

이날 이 여사는 김 전 대통령과 함께 사용한 '實事求是 寬仁厚德'(실사구시 관인후덕)이라는 문구가 쓰인 백자 도자기를 수치 여사에게 선물했다.

수치 여사는 답례로 미얀마 현대 미술가가 그린 그림 1점을 선물했다.

이날 오전 김대중도서관에서 송영길 인천시장을 만난 데 이어 미얀마 교민 간담회를 한 수치 여사는 오후 서울대로 이동해 명예박사 학위를 받고 특별 강연을 할 예정이다.

jk@yna.co.kr

[이 시각 많이 본 기사]

朴당선인ㆍ與지도부 회동…'총리후보 검증강화' 무게(종합)

윤은혜 "욕심을 조금 내려놓는 법을 배웠어요"

경남 택시 운행중단 없어…정상운행

'꽃미남 스타' 베컴, 파리 생제르맹 입단(종합)

김용준, 각종의혹 제기에 "가정파탄 일보직전 몰려"

<연합뉴스 모바일앱 다운받기> <포토 매거진>

<저작권자(c)연합뉴스. 무단전재-재배포금지.>


No comments:

Post a Comment