Wednesday, 12 December 2012

ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို တရုတ္တို ့က အႏၱရာယ္ရွိလာေစသေလာ


Photo..bdlive.co.za
(10 Dec 2012 ရက္စြဲပါ Bangkok Post မွ China poses risk to Myanmar’s reform ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသမၼတ Barak Obama သည္ ၿပီးခဲ့သည့္လက ျမန္မာႏိုင္ငံသြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ရာ တစ္ခ်ိန္က အပယ္ခံႏိုင္ငံအဖို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ထပ္မံတိုးလာေသာ မွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။

အေမရိကန္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးတြင္ အထက္ပါတိုးတက္မႈမ်ားသည္ သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိ ေကာင္းမြန္စြာထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ကိုင္လာခဲ့သည္ႏွင့္အမွ် တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ထားခဲ့ေသာ အေမရိကန္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အားေပး၍ ကူညီပံ့ပိုးရန္ ႀကိဳးစားလာပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ပာီလာရီကလင္တန္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္သည္ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေရးယူမႈအမ်ားစုကို ယာယီ႐ုတ္သိမ္းျခင္း(သို႔မပာုတ္) ႐ုတ္သိမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။


ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ၎၏မပာာမိတ္ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ
အကူအညီမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အၾကံဉာဏ္ေပးႏိုင္ရႏ္ လမ္းခင္းေပးသကဲ့သို႔ ရွိလာပါသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအတြက္မူ လူဦးေရ သန္း(၆၀)ရွိ ေစ်းကြက္ႀကီးတြင္ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္မည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႕ေနရပါသည္။

သိုေသာ္ အဆိုပါ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အႏၱရာယ္မ်ားက ဆီးႀကိဳေနပါသည္။ အေမရိကန္၏ ပါဝင္လာမႈ တိုးလာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သူ တ႐ုတ္က အထိမခံ တုန္႔ျပန္လာႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားရွိလာႏိုင္ပါသည္။

တ႐ုတ္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဆက္ဆံေရးသည္ စီးပြားေရးအရလည္းေကာင္း၊ မပာာဗ်ဴပာာအရလည္းေကာင္း တန္ဖိုးတစ္ခုရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ားမွ အစျပဳ၍ ငါးမ်ား၊ သတၱဳမ်ားႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အဆံုး ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔ေနပါသည္။ တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕၊ ေက်ာက္ျဖဴရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စသည္ျဖင့္ အပါအဝင္ အေျခခံအေဆာက္အဦးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လ်က္ရွိပါသည္။

တ႐ုတ္သည္ ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေရနံပိုက္လိုင္းႏွစ္ခုႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴမွ တ႐ုတ္နယ္စပ္ၿမိဳ႕ေရႊလီအထိ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စၾကၤန္တစ္ခုကိုပါ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိပါသည္။

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေရနံကုိမူ အာဖရိကႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ သယ္ယူလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပိုက္လိုင္းမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္သည္ မလကၠာေရလက္ၾကားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ မလကၠာေရလက္ၾကားမွာ အေမရိကန္ေရတပ္၏ ပိတ္ဆို႔ထားႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိပါသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးတြင္ ပာန္ခ်က္ညီေသာ ‘ေပါက္ေဖာ္’ဆက္ဆံေရးကို အၿမဲအေလးထားေဖာ္ျပပါသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာပဋိပကၡမ်ားသည္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားအလယ္ပိုင္းတြင္ၿပီးဆံုးခဲ့ရာ တ႐ုတ္ကေတာ္လွန္ေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးေနရာမွ ကုန္သြယ္ေရး ကုိ အားေပးလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္မ်ားေပၚေပါက္လာခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္က ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရးအျမင္ျဖင့္ ဖံုးကြယ္ထားရန္ ႀကိဳးစားေနပါသည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားကမူ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိုအသံုးျပဳေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္အစိုးရကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သယံဇာတမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးစီမံကိန္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္ ကုလသမဂၢတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေထာက္ခံေပးခဲ့ေၾကာင္း ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။ ျပည္သူအမ်ားစုက ျမန္မာစစ္တပ္သည္ တ႐ုတ္အား တိုင္းျပည္ကိုေရာင္းစားသြားသည္ပာု ျမင္ၾကပါသည္။

တပ္မေတာ္သည္ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္စနစ္ကို က်င့္သံုးေနသ၍ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားကလည္း တ႐ုတ္တြင္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ပံုစံအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနဦးမည္သာျဖစ္ပါသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ စီမံကိန္းမွန္သမွ် အဓိကက်သည္မွာ အစိုးရႏွင့္ အဆက္အသြယ္ေကာင္းေကာင္းရွိေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသခံမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ရန္ မလိုအပ္ေပ။ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားေျပာင္းသြားၿပီး အရပ္သားအစိုးရသစ္သည္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနရာ တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားကို ျပည္သူအမ်ားကေထာက္ခံမႈ မရွိေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာဖြယ္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံၽႊြင္ ေျပာင္းလဲသြားသည္မွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက သမၼတသည္ တ႐ုတ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ရပ္ဆုိင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးကတည္းက ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ ရပ္ဆိုင္းရျခင္းမွာ အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္၏အျမတ္ထုတ္ျခင္းပာု ခံယူေသာေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မလံုေလာက္မႈအႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေနေသာ တိုင္းျပည္တြင္ထြက္လာေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၏ ၉၀% ကို တ႐ုတ္သို႔တိုက္႐ိုက္ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

မၾကာေသးမီက တ႐ုတ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းကို ဆႏၵျပမႈမ်ားရွိလာရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းေရာ ႏိုင္ငံတကာကပါ အာ႐ံုစိုက္မႈမ်ား ရွိလာၾကပါသည္။

တ႐ုတ္တို႔၏ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကိုလည္း NGO မ်ားက ေျမမ်ားအသံုးျပဳမႈ၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားျဖင့္ ျပင္းထန္စြာေဝဖန္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ားကလည္း ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ပိုက္လိုင္းမ်ားတည္ေဆာက္ထားမႈအတြက္ ေဝဖန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဒီမိုကရက္တစ္အတိုက္အခံမ်ားက ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုထိပါးျခင္းပာု ဆိုၾကျပန္ပါသည္။

တ႐ုတ္မူဝါဒဆိုင္ရာပညာရွင္အမ်ားစုကအေမရိကန္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးတိုးတက္လာျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္လာျခင္းတို႔သည္ တ႐ုတ္အားထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အေမရိကန္တို႔စီမံေနျခင္း၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ပာု ႐ႈျမင္ၾကပါသည္။

တ႐ုတ္၏ေခတ္ၿပိဳင္ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ အင္စတီက်ဴ၏ အေမရိကန္သုေတသနဗပာုိမွ Yuan Peng က People’s Daily သတင္းစာတြင္ေရးသားထားရာ၌ “အေမရိကန္သည္ တ႐ုတ္၏တိုးတက္လာမႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္ စစ္ေရးမပာုတ္ေသာ အျခားနည္းလမ္းေပါင္းစံုကို သံုးမည္ျဖစ္သည္”ပာုဆိုပါသည္။

အဆိုပါလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ မပာာမိတ္မ်ား အားေကာင္းလာေစေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္လာေစေရးႏွင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယား၊ ပါကစၥတန္၊ ျမန္မာတိ႔ဆက္ဆံေရး အားနည္းလာေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ အိုဘားမားအစိုးရ၏ အာရွကိုဗပာုိျပဳျခင္းသည္ ထိုသို႔ျဖစ္လရန္ အေထာက္အကူျပဳၿပီး တ႐ုတ္ကိုသံသယမ်ား ဝင္လာေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး တိုးတက္လာမႈကိစၥတြင္ တ႐ုတ္က အဘယ္ေၾကာင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈသင့္သနည္း။ တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ပါဝင္သူမ်ား၏အက်ိဳးစီးပြားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳေသာေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚသေယာင္ ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔သည္ ရွည္လ်ားေသာ နယ္စပ္ထိစပ္လ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ဆက္ဆံေရးတိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးသြားေသာ္လည္း တ႐ုတ္သည္စီးပြားေရးအရအင္အားႀကီးအျဖစ္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကီးမားစြာဆက္လက္ၾသဇာလႊမ္းမိုးေနဦးမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား၏ေထာက္ခံ ပံ့ပိုးမႈမ်ားသည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ျမန္ဆန္ရန္ႏွင့္ ေလးနက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ကို အတိုက္အခံျပဳမႈသည္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ၊ ရပ္တန္႔မႈတို႔ကို ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

Mr.Obama အေနျဖင့္ တ႐ုတ္၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ဘာလုပ္သင့္သနည္း။ ပထမဦးစြာ ၎အေနျဖင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ-အေမရိကန္ဆက္ဆံေရးသည္ တစ္ဖက္သတ္အျမတ္ထြက္ေရး ကစားပြဲ(Zero-sum game)တစ္ခုမပာုတ္၊ အေမရိကန္အႏိုင္ရမႈသည္ တ႐ုတ္ကို႐ံႈးနိမ့္မႈျဖစ္ေစျခင္းျဖစ္သည္ပာု ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသေဘာေပါက္ရန္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မွ်တၿပီးအဆက္မျပတ္ရွိမည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္၊ အာဆီယံႏွင့္ ၎၏အိမ္နီးခ်င္းမ်ား၏ ေထာက္ခံေထာက္ခံပံ့ပိုးမႈကို လိုအပ္ပါသည္။

Yangon chronicle ဒုတိယအခ်က္အားျဖင့္ Mr.Obama သည္ အေမရိကန္၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ေထာက္ခံပံ့ပိုးမႈသည္ တ႐ုတ္လက္ကိုင္ထားသည့္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ win-win ရလဒ္ေဘာင္အတြင္း၌သာ ရွိေရးကို ႀကိဳးစားသင့္ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ တိုင္းျပည္ကိုတည္ၿငိမ္မႈရွိေစရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔တည္ၿငိမ္မွသာ တ႐ုတ္၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကို ပိုမိုအကာအကြယ္ေပးၿပီး တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကိုလည္း ပါဝင္သူမ်ားအားလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ၾကည့္႐ႈေအာင္ တြန္းအားေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ ေထာက္ခံပံ့ပိုးမႈမ်ားသည္ ျမန္မာ၊ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ကို အက်ိဳးအျမတ္ရေစမည့္ win-win-win အေျခအေနကို ရရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
Yangon chronicle

No comments:

Post a Comment